Uncategorized

พิธีบูชาพระแม่มหาทุรคาเทวี นวราตรี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

***วันพฤหัสบดี ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ : พิธีบูชาพระแม่มหาทุรคาเทวี***
– เวลาประมาณ ๙.๓๐ น. พิธีบูชาเช้า
– เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. พิธีบูชาโฮมัม
– เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. พิธีบูชาใหญ่

ภาคเช้า

ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระแม่มหาทุรคาเทวี งานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๑
ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระแม่มหาทุรคาเทวี งานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๒

ภาคเย็น

ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระแม่มหาทุรคาเทวี งานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๑
ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระแม่มหาทุรคาเทวี งานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๒
ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระแม่มหาทุรคาเทวี งานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๓
ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระแม่มหาทุรคาเทวี งานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๔
หมายเหตุ : เนื่องจากอยู่ในระหว่างปิดวัดชั่วคราว พิธีนี้จึงจัดเป็นการภายใน โดยมีเพียงคณะพราหมณ์ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเท่านั้น ส่วนท่านผู้ศรัทธาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีบูชา และร่วมตั้งจิตส่งคำอธิษฐานขอพรผ่านทางเพจ HinduMeeting ได้เลยครับ