Uncategorized

พิธีบูชาองค์พระแม่วาราห์ลักษมี

พิธีบูชาองค์พระแม่วาราห์ลักษมี ช่วงที่ ๑

พิธีบูชาองค์พระแม่วาราห์ลักษมี ช่วงที่ ๒

พิธีบูชาองค์พระแม่วาราห์ลักษมี ช่วงที่ ๓