เรื่องทั่วไป

ประกาศปิดการเข้าสักการะ และการร่วมศาสนพิธีต่างๆ ภายในเทวสถาน วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)

***ประกาศปิดการเข้าสักการะ และการร่วมศาสนพิธีต่างๆ ภายใ […]