Uncategorized

พิธีบูชาองค์พระแม่วาราห์ลักษมี

พิธีบูชาองค์พระแม่วาราห์ลักษมี ช่วงที่ ๑ พิธีบูชาองค์พระแม่วาราห์ลักษมี ช่วงที่ ๒ พิธีบูชาองค์พระแม่วาราห์ลักษมี ช่วงที่ ๓