เรื่องทั่วไป

ประกาศปิดการเข้าสักการะ และการร่วมศาสนพิธีต่างๆ ภายในเทวสถาน วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)

  1. ***ประกาศปิดการเข้าสักการะ และการร่วมศาสนพิธีต่างๆ ภายในเทวสถาน วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)***

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ทางคณะกรรมการมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี จึงเห็นสมควรปิดการเข้าสักการะ และการร่วมศาสนพิธีต่างๆ ภายในเทวสถาน วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ หากมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางคณะกรรมการฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทาง Hindu Meeting ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
๒๕ เมษายน ๒๕๖๔