เกร็ดความรู้ เทวะตำนาน เรื่องทั่วไป

ภาพพระคุรุวายูรัปปัน

มาในวันสิ้นปีพอดีวาดโดยน้องนะโม จากเพจ จิตฺรารฺจน चित्रार्चन

พระฉวีวรรณสีคล้ำ สีทะมึน จากคติเรื่องฉวีวรรณขององค์ภควานตามยุค พระคุรุวายูรัปปัน ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์เหล่าสรรพสัตว์ในกลียุค ทรงรับบาปทั้งปวงของสาวกไว้ด้วยวรกายของพระองค์ แลคุรุวายูร ยังได้ชื่อว่า ภูโลกไวกุณฐะ เช่นเดียวกับ ติรุมะลา อันเป็นที่ประทับแห่งพระเวงกเฏศวร อีกทั้ง คุรุวายูร ยังมีอีกชื่อว่า ทักษิณะทวารกา (ทวารกาแห่งแดนใต้)

พระนลาฏประดับตกแต่งด้วย อูรธวะ ปุณฑระ ซึ่งในที่นี้ได้ทำขึ้นในรูปแบบ มัธวะ สัมประทายะ ซึ่งเป็นไวษณวะ สัมประทายะที่แพร่หลายในทางตอนใต้ของอินเดีย และมัธวาจารย์ยังเป็นหนึ่งในคุรุปะรัมปรา ของเคาฑียะไวษณวะ ในเบงกอลด้วย

บนพระอุระ ทรงไว้ซึ่งสร้อยแก้วมณีเกาสฺตุภะ
ทรงภูษาภรณ์สีเหลืองสว่าง และแดง (สีแห่งพลังอำนาจ ชนชั้นปกครอง ตามคติอินเดีย และจีน)

มงกุฎ ประดับด้วยมรกต (อิงจาก ข่าวไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ที่มีผู้สร้างมงกุฎทองคำถวายพระองค์ ซึ่งประดับด้วยมรกต) และขนนกยูง