เกร็ดความรู้

ที่มาของพระนาม พิฆเนศ และ พิฆเนศวร ในไทย

อันว่า พระนามพระพิฆเนศ และ พิฆเนศวร ซึ่งนิยมกล่าวขานกันโดยชาวไทยนั้น มาจากนามสันสกฤตว่า วิฆเนศ และ วิฆเนศวร อันหมายถึง พระผู้เป็นเจ้าแห่งอุปสรรค โดยมาจากคำสันสกฤตสองคำคือ วิฆนะ (อุปสรรค,การกีดขวาง) สนธิกับ อีศะ/อีศวร (ผู้เป็นเจ้า) จึงได้รูป วิฆเนศ และ วิฆเนศวร และด้วยไทยนั้นได้รับรูปแบบการเขียน การอ่านแบบภาษาบังคละ และเหล่าภาษาในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงปาลิภาษา (ภาษาบาลี) ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษของภาษาบังคละก็ว่าได้ ซึ่ง ว สามารถเป็น พ ได้ จึงเป็น พิฆเนศ และ พิฆเนศวร ซึ่งทางภาษาไทยได้รับคำทั้งสองรูปแบบมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งพบได้บ่อย แค่ขึ้นรถออกจากบ้านเห็นป้ายร้านค้าต่างๆก็จะพบ คำทั้งสองรูปแบบ ทั้ง ว และ พ เช่น วิทยา และ พิทยา หมายถึง วิชา ความรู้ วัฒนะ และ พัฒนะ หมายถึง […]

เกร็ดความรู้

ศรี มหาลักษมี ธยานะ มนตระ

(บทมนต์ทำการสมาธิระลึกถึงพระศรีมหาลักษมี) या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया। या लक्ष्मीर्दिव्यरुपैर्मणिगणखचितै: स्नापिता हेमकुम्भै: सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता॥ ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्। चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह॥ ยา สา ปทฺมาสนสฺถา วิปุลกฏิตฏี ปทฺมปตฺรายตากฺษี คมฺภีราวรฺตนาภิสฺตนภรนมิตา ศุภฺรวสฺโตฺรตฺตรียาฯ ยา ลกฺษมีรฺทิวฺยรูไปรฺมณิคณขจิไตะ สฺนาปิตา เหมกุมฺไภะ สา นิตฺยํ ปทฺมหสฺตา มม วสฺตุ คฤเห สรฺวมำคลฺยยุกฺตาฯ। โอํ หิรณฺยวรฺณำ หริณีํ สุวรฺณรชตสฺรชามฺฯ จนฺทฺรำ หิรณฺมยีํ ลกฺษมีํ ชาตเวโท […]

เกร็ดความรู้

ศรี มหามาริ อัมมัน ธยานะ มนตระ

(บททำการสมาธิระลึกถึงพระมหามาริ อัมมัน) अरुणमणिनिभाङ्गम्-अग्निकेशंकरण्डं डमरुककर-पाशं-खड्गहस्तं कपालं। निखिलसुरसुवन्द्यां नित्यकल्याणशीलामखिलभुवनमाता श्यामलामारिमीडे॥ อรุณมณินิภางฺคํ-อคฺนิเกศํกรณฺฑํ ฑมรุกกร-ปาศํ-ขฑฺคหสฺตํ กปาลมฺฯ। นิขิลสุรสุวนฺทฺยำ นิตฺยกลฺยาณศีลามขิลภุวนมาตา ศฺยามลมาริมีเฑฯ। คำอ่าน อรุณะมณินิภางคัม-อัคนิเกศัม-กะรัณฑัม ฑมรุกะกะระ-ปาศัม-ขัฑคะหัสตัม กะปาลัม นิขิละสุระวันทฺยาม นิตยะกัลยาณะศีลามะขิละ-ภุวะนะมาตา ศฺยามะละ-มาริมีเฑ อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย อะรุณะมะณิ นิภางกัม อัคนิเกชัม กะรัณดัม ดะมะรุกะกะระ ปาชัม คัดคะฮัสตัม กะปาลัม นิคิละสุระวันดฺยามิ นิตยะกัลยาณะ ชีลามะคิละ บุห์วะนะมาตา ชฺยามะละ มาริมีเด คำแปล ขอน้อมสรรเสริญพระศยามลมาริ พระผู้ทรงได้รับการยกย่องสรรเสริญอย่างดีโดยเหล่าทวยเทพยดา พระภุวนะมาตา (พระมารดาแห่งโลก) ผู้ทรงความดีงามอยู่เป็นนิตย์ดุจดั่งเสาค้ำจุนของจักรวาลทั้งปวง พระนางผู้ทรงมีพระวรกายแดงดุจดังอรุณมณี (ทับทิม) พระผู้ทรงมุ่นมวยพระเกศาอันโชติช่วงดุจดังเปลวเพลิง พระผู้ทรงกลองฑมรุ,บ่วงบาศ,พระขรรค์ และชามจากหัวกระโหลกไว้ในพระหัตถ์ ศรีมหามาริยัมพิกาไย นะโม นะมะห์ (ความนอบน้อมมีแก่ พระแม่มหามาริผู้ทรงศรี) แปลเรียบเรียงโดย มุรุเกศัน ศรี […]

เกร็ดความรู้

ศรีวิษณุ ธยานะ มนตระ

(บทมนต์ทำการสมาธิระลึกถึงพระวิษณุ) शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाङ्गम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥ ศานฺตาการํ ภุชคศยนํ ปทฺมนาภํ สุเรศํ วิศฺวาธารํ คคนสทฺฤศํ เมฆวรฺณ ศุภางฺคมฺฯ ลกฺษฺมีกานฺตํ กมลนยนํ โยคิภิรฺธฺยานคมฺยมฺ วนฺเท วิษฺณุ ภวภยหรํ สรฺวโลไกกนาถมฺฯ। คำอ่าน ศานตาการัม ภุชะคะศะยะนัม ปัทมะนาภัม สุเรศัม วิศวาธารัม คะคะนะสทฤศัม เมฆะวัรณะ ศุภางคัม ลักษมีกานตัม กะมะละนะยะนัม โยคิภิรธยานะคัมยัม วันเท วิษณุม ภะวะภะยะหะรัม สัรวะโลไกกะนาถัม อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย ชานตาการัม บุห์จะคะชะยะนัม ปัดมะนาบัม สุเรชัม วิชฺวาธารำ กะกะนะสดฺริชัม เมฆะวัรณะ […]

เกร็ดความรู้

ศรี วิษณุ สหัสรนามะ สโตตระ

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्। प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये॥ ศุกฺลามฺพรธรํ วิษฺณุํ ศศิวรฺณํ จตุรฺภุชมฺฯ ปฺรสนฺนวทนํ ธฺยาเยตฺ สรฺววิฆฺโนปศานฺตเยฯ। คำอ่าน ศุกลามพะระธะรัม วิษณุม ศะศิวัรณัม จะตุรภุชัม ประสันนะวะทะนัม ธยาเยต สัรวะวิฆโนปะศานตะเย อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย ชุกลามบะระธะรัม วิชณุม ชะชิวัรณัม จะตุรบุห์จัม ประซันนะวะดะนัม ธยาเยต สัรวะวิคโนปะชานตะเย คำแปล พึงเพ่งพินิจต่อพระผู้ทรงขจัดอุปสรรคทั้งปวง พระวิษณุ (พระผู้ทรงแผ่ซ่านไปทุกหนแห่ง) ผู้ทรงฉลองอาภรณ์อันสว่างไสว พระผู้มีฉวีวรรณดังดวงเดือน พระสี่กร ผู้ทรงมีพระพักตร์แห่งความเมตตาการุณย์. ข้อความจาก ศรี วิษณุ สหัสรนามะ สโตตระ ในส่วนนำก่อนเข้าเนื้อหา สโตตระ จากในคัมภีร์มหาภารตะ อนุศาสน ปรรวะ (บรรพอันว่าด้วยหลักคำสอน) มุรุเกศัน โควรธนธารี ทาส (กิตติกร อินทรักษา)

เกร็ดความรู้

รุทระ ศยามลตันตรัม ศรี มหามารี ธยานะ มนตรัม

(บทมนต์ทำการสมาธิระลึกถึง พระศรีมหามารี จากคัมภีร์รุทระ ศยามลตันตระ) क्षुत्क्षामा कोटराक्षी मसिमलिनमुखी मुक्तकेशी रुदन्ती नाहं तृप्ता वदन्ती जगदखिलमिदं ग्रासमेकं करोमि। हस्ताभ्यां धारयन्ती ज्वलदनलशिखासन्निभं पाशमुग्रम् दन्तैर्जम्बूफलाभैः परिहरतु भयं पातुमां भद्रकाली॥ กฺษุตกฺษามา โกฏรากฺษี มสิมลินมุขี มุกฺตเกศี รุทนฺตี นาหํ ตฤปฺตา วทนฺตี ชคทขิลมิทํ คฺราสเมกํ กโรมิฯ หสฺตาภฺยำ ธารยนฺตี ชฺวลทนลศิขาสนฺนิภํ ปาศมุคฺรมฺ ทนฺไตรฺชมฺพูผลาไภะ ปริหรตุ ภยํ ปาตุมำ ภทฺรกาลีฯ। คำอ่าน กษุตกษมา โกฏะรากษี มะสิมะลินะมุขี มุกตะเกศี รุทันตี นาฮัม ตฤปฺตา วะทันตี ชะคะทะขิละมิทัม คราสะเมกัม […]

เทวะตำนาน

จัณเฑศะ ตำนานตัดขาบิดาเพื่อพระเจ้า

จัณเฑศะ หรือ จัณเฑศวร (சண்டேச/சண்டேசுவரர் – Chandesha/Chandeshwara) เป็นหนึ่งในสาวก และบริวารสำคัญองค์หนึ่งของพระศิวะ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งใน 63 นายันมาร หรือ 63 นักบุญสาวกที่ได้รับการเคารพนับถือศรัทธาในไศวะนิกาย ฝ่ายไศวะสิทธานตะ (சைவ சித்தாந்த/Shaiva Siddhanta) ที่ได้รับความเคารพนับถือในตมิฬนาฑุด้วย ตามตำนานแล้ว จัณเฑศะ กำเนิดในตระกูลพราหมณ์ ท่านได้รับการศึกษาในศาสตร์ต่างๆ ตั้งแต่ขณะมีอายุเจ็ดปี และเป็นผู้ชำนาญในพระเวท และอาคม ท่านเป็นผู้มีความศรัทธาในพระศิวะเป็นอย่างมาก ในทุกๆวัน ท่านจะพาโคออกไปกินหญ้า และจะก่อศิวลึงค์จากดินและทรายเพื่อทำการบูชา อีกทั้งนำน้ำนมจากแม่โคเพื่อมาสรงศิวลึงค์ กิจวัตรนี่ดำเนินไปอย่างปกติในทุกๆวัน จนวันหนึ่งมีผู้สังเกตพฤติกรรมนี้ และแอบตามไปดู จนพบเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น และนำความไปแจ้งแก่บิดาของจัณเฑศะ บิดาของจัณเฑศเมื่อได้ฟังความเช่นนั้น ก็โกรธที่ลูกชายกระทำเรื่องไร้สาระ ขลาดเขลาด้วยการนำน้ำนมที่มีค่าไปเทลงพื้นดิน พื้นทรายเสียเปล่า จึงตามไปดูด้วยตนเอง เมื่อพบเห็นจัณเฑศผู้บุตรกระทำเข่นนั้นจริงก็โกรธจัด เข้าไปเตะศิวลึงค์ของจัณเฑศะ จัณเฑศะเมื่อเห็นบิดากระทำการดูถูกต่อพระเจ้าเช่นนั้น ก็กระทำการลงทัณฑ์บิดาด้วยการนำไม้ที่อยู่ข้างๆ หมายมั่นมาตีขาบิดาตน แต่ไม้นั้นกลับกลายเป็นขวานจามลงไปยังขาบิดาของเขาขาดเป็นสองท่อน เจ็บปวดจนสิ้นลม พระศิวะทรงพึงพอพระทัยในความภักดีของจัณเฑศะ ที่ลงทัณฑ์ศิวโทฺรหิน (ผู้กระทำตนเป็นปรปักษ์กับพระศิวะ) โดยมิเกรงกลัวต่อบาปที่ตนจะได้รับ พระองค์จึงทรงปรากฏองค์เบื้องหน้าจัณเฑศะ พร้อมพระอุมาผู้พระกานดา ทรงรับจัณเฑศะเป็นบุตรผู้หนึ่ง […]

เกร็ดความรู้

บทมนต์พระราหู

कालदृष्टिः कालरुपः श्रीकष्टहृदयाश्रयः। विधुन्तुदः सैंहिकेयो घोररुपो महाबलः॥ กาลทุษฺฏิะ กาลรูปะ ศฺรีกษฺฏหฤทยาศฺรยะฯ วิธุนฺตุทะ ไสํหิเกโย โฆรรูโป มหาพละฯ। คำอ่าน กาละทฤษฏิห์ กาละรูปะห์ ศรีกัษฏะ หฤทะยาศระยะห์ วิธุนตุทะห์ ไสงหิเกโย โฆระรูโป มะหาพะละห์ อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย กาละดริชติฮิ กาละรูปะฮะ ชรี กัชตะ ฮริดะยาชระยะฮะ วิธุนตุดะฮะ แซงหิเกโย โคระรูโป มะฮาบะละฮะ คำแปล พระผู้ทรงสายพระเนตรแห่งกาลเวลา แลทรงเป็นรูปแห่งกาล พระผู้ทรงเป็นที่พึ่งทางใจของผู้ตกทุกข์ได้ยาก พระผู้เป็นเหตุแห่งความขัดข้องของวิธู (พระจันทร์) บุตรแห่งนางสิงหิกา ผู้มีรูปอันน่าเกรงขาม แลทรงพลกำลังยิ่ง. ข้อความจาก ราหุ สโตตระ ในสกันทปุราณะ กิตติกร อินทรักษา 04/12/2021

เกร็ดความรู้

ศรี ศิวะ สตุติ

(บทสดุดี พระศิวะ) कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि॥ กรฺปูรเคารํ กรุณาวตารํ สํสารสารํ ภุชเคนฺทฺรหารมฺ। สทาวสนฺตํ หฺฤทยารวินฺเท ภวํ ภวานีสหิตำ นมามิ คำอ่าน กรรปูระเคารัม กะรุณาวะตารัม สัมสาระสารัม ภุชะเคนทระหารัม สะทาวะสันตัม หฤทยาระวินเท ภะวัม ภะวานีสะหิตัม นะมามิ อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย กัรปูระเการัม กะรุณาวะตารัม สัมสาระสารัม บุห์จะเคนดระฮารัม สะดาวะสันตัม ฮริ/ฮรุดะยาระวินเด บะวัม (บ เสียงมีลม) บะวานี (บ เสียงมีลม) สะหิตัม นะมามิ คำแปลไทย ซึ่งพระผู้ขาว(บริสุทธิ์)ดังการบูร, พระผู้เป็นรูปแบบแห่งความกรุณา, พระผู้เป็นแก่นแท้แห่งวัฏสงสาร,พระผู้ทรงมีพญางูเป็นสร้อยพระศอ. ซึ่งพระผู้ทรงสถิตในดวงกมลเสมอ, ข้าแต่ พระภวะ (พระผู้เป็นเจ้าแห่งการดำรงอยู่) และ พระภวานี […]