เกร็ดความรู้

รุทระ ศยามลตันตรัม ศรี มหามารี ธยานะ มนตรัม

(บทมนต์ทำการสมาธิระลึกถึง พระศรีมหามารี จากคัมภีร์รุทระ ศยามลตันตระ)

क्षुत्क्षामा कोटराक्षी मसिमलिनमुखी मुक्तकेशी रुदन्ती
नाहं तृप्ता वदन्ती जगदखिलमिदं ग्रासमेकं करोमि।
हस्ताभ्यां धारयन्ती ज्वलदनलशिखासन्निभं पाशमुग्रम्
दन्तैर्जम्बूफलाभैः परिहरतु भयं पातुमां भद्रकाली॥

กฺษุตกฺษามา โกฏรากฺษี มสิมลินมุขี มุกฺตเกศี รุทนฺตี
นาหํ ตฤปฺตา วทนฺตี ชคทขิลมิทํ คฺราสเมกํ กโรมิฯ
หสฺตาภฺยำ ธารยนฺตี ชฺวลทนลศิขาสนฺนิภํ ปาศมุคฺรมฺ
ทนฺไตรฺชมฺพูผลาไภะ ปริหรตุ ภยํ ปาตุมำ ภทฺรกาลีฯ।

คำอ่าน
กษุตกษมา โกฏะรากษี มะสิมะลินะมุขี มุกตะเกศี รุทันตี
นาฮัม ตฤปฺตา วะทันตี ชะคะทะขิละมิทัม คราสะเมกัม กะโรมิ

หัสตาภฺยาม ธาระยันตี ชวะละทะนะละศิขา สันนิภัม ปาศะมุครัม
ทันไตรฺ ชัมพูผะลาไภห์ ปะริหะระตุ ภะยัม ปาตุ มาม ภัทระกาลี

อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย
ชุตักชะมา โกตะรากชี มะสิมะลินะมุคี มุกตะเกชี รุดันตี
นาฮัม ตริปฺตา วะดันตี จะคะดะคิละมิดัม กราสะเมกัม กะโรมิ

ฮัสตาภฺยาม ทาระยันตี จวะละดะนะละชิคา ซันนิภัม ปาชะมุครัม
ดันไตร์ จัมบูพะลาไบห์หิ ปะริฮะระตุ บห์ะยัม ปาตุ มาม บัดระกาลี

คำแปล
พระนางผู้ทรงมีวรกายผอมแห้ง มีดวงเนตรลุ่มลึก แลทรงมีพระพักตร์ดำดังหมึก ทรงปล่อยเกศาสยายและหยักศก ทรงส่งพระสุรเสียงคำราม คร่ำครวญ

ตัวข้ายังไม่อิ่ม ข้าจักกลืนกินจักรวาลทั้งหมดนี้ ด้วยฟันของข้า!

พระกรทั้งสองทรงเปลวเพลิงซึ่งแลดูเหมือนยอดบัว แลบ่วงอันน่าหวั่นเกรง ทรงมีทิวแถวแห่งพระทนต์เรียงกันแลดูดังผลหว้า พระองค์ผู้ทรงปลดเปลื้องจากความหวาดกลัว พระภัทรกาลี ขอพระองค์ทรงโปรดคุ้มครองซึ่งข้าพเจ้าเทอญ.

ภาพประกอบ: ศรี มุตตุมาริ อัมมัน แห่งกนไนยูร

มุรุเกศัน ศรีมาธวะ โสทรี เสวกะ
(กิตติกร อินทรักษา)