วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดแขกสีลม สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.๒๔๒๒ โดยชาวอินเดียกลุ่มหนึ่งที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ซื้อที่ดินบริเวณถนนสีลมสร้างเป็นเทวสถานของ เจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวี เป็นรูปศาลาขนาดเล็กให้ชื่อว่า ศาลาศรีมรีอัมมัน เป็นสถานที่เคารพบูชาของชาวอินเดีย ไทย และจีนในยุคนั้น ทั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มชาวอินเดียทมิฬ ผู้ซึ่งได้นำเอาอารยธรรมของอินเดียออกไปเผยแพร่ในภาคพื้นเอเชีย ในปีต่อมาชาวอินเดียที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ย่านถนนสีลม ได้ร่วมมือกับชาวอินเดียทั่ว ๆ ไปสร้างพระอุโบสถขึ้น และได้นำองค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีขึ้นประดิษฐานในพระอุโบสถ และต่อมาได้นำองค์เทวะต่าง ๆ จากประเทศอินเดียมาประดิษฐานรวมไว้อีกด้วย จากนั้นได้จัดให้มีงานเทศกาลประจำปีให้เป็นประเพณี เรียกว่าเทศกาล ดูเซร่า หรือ เนาวราตรี ซึ่งเป็นพิธีเก่าแก่สืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งสมัยพระเวท (ยุคพราหมณ์) โดยมีการประกอบพิธีบูชาองค์เจ้าแม่อุมาเทวี และองค์เทวะต่าง ๆ รวม ๑๐ วัน ๑๐ คืน และในคืนสุดม้ายของงานจะมีการอัญเชิญองค์เจ้าแม่อุมาเทวีออกแห่ไปนอกวัดด้วย