เกร็ดความรู้

ศรีวิษณุ ธยานะ มนตระ

(บทมนต์ทำการสมาธิระลึกถึงพระวิษณุ)

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाङ्गम्।
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥

ศานฺตาการํ ภุชคศยนํ ปทฺมนาภํ สุเรศํ วิศฺวาธารํ คคนสทฺฤศํ เมฆวรฺณ ศุภางฺคมฺฯ
ลกฺษฺมีกานฺตํ กมลนยนํ โยคิภิรฺธฺยานคมฺยมฺ วนฺเท วิษฺณุ ภวภยหรํ สรฺวโลไกกนาถมฺฯ।

คำอ่าน
ศานตาการัม ภุชะคะศะยะนัม ปัทมะนาภัม สุเรศัม วิศวาธารัม คะคะนะสทฤศัม เมฆะวัรณะ ศุภางคัม

ลักษมีกานตัม กะมะละนะยะนัม โยคิภิรธยานะคัมยัม วันเท วิษณุม ภะวะภะยะหะรัม สัรวะโลไกกะนาถัม

อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย
ชานตาการัม บุห์จะคะชะยะนัม ปัดมะนาบัม สุเรชัม วิชฺวาธารำ กะกะนะสดฺริชัม เมฆะวัรณะ ชุบางกัม

ลักชมีกานตัม กะมะละนะยะนำ โยคิบิรดห์ยานะกัมยัม วันเด วิชณุม บห์ะวะบห์ะยะฮะรำ สัรวะโลไกกะนาถัม

คำแปล
ขอนอบน้อมซึ่งพระวิษณุ (พระผู้แผ่ซ่านไปทั่วทุกหนแห่ง) ซึ่งพระผู้ทำลายความกลัวในการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งพระผู้เป็นใหญ่เหนือโลกทั้งปวง
พระผู้ทรงรูปแห่งความสงบสันติ พระผู้ทรงบรรทมเหนือพญาภุชงค์ พระผู้ทรงมีนาภีเป็นปทุมชาติ (สัญลักษณ์ของพิภพ และจักรวาล) พระผู้เป็นใหญ่ในหมู่สุระ(เทวดา) พระผู้ค้ำจุนจักรวาล พระผู้เป็นดั่งนภากาศ พระผู้มีวรรณะดังเมฆ พระผู้มีรูปร่างอันเป็นมงคล
พระผู้ทรงเป็นที่รักของพระลักษมี พระผู้มีดวงเนตรงามดุจกลีบแห่งปทุมชาติ พระผู้เข้าถึงได้โดยโยคีจากการทำสมาธิ.

ข้อความจาก ศรี วิษณุ สหัสรนามะ สโตตระ ในส่วนของบทธยานะ มนตระ(บทมนต์เพื่อการสมาธิระลึกถึงพระวิษณุ)ก่อนเข้าเนื้อหา สหัสรนาม สโตตระ จากในคัมภีร์มหาภารตะ อนุศาสน ปรรวะ (บรรพอันว่าด้วยหลักคำสอน)

มุรุเกศัน โควรธนธารี ทาส
(กิตติกร อินทรักษา)