เกร็ดความรู้

ศรี มหาลักษมี อัษฏกัม จตุรถะ โศลก(ที่4)

(บทสรรเสริญพระศรีมหาลักษมี 8บท บทคาถาที่4)

सिद्धि-बुद्धिप्रदे देवि भुक्ति-मुक्तिप्रदायिनि।
मन्त्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥

สิทฺธิ-พุทฺธิปฺรเท เทวิ ภุกฺติ-มุกฺติปฺรทายินิฯ
มนฺตฺรมูรฺเต สทา เทวิ มหาลกฺษมิ นโม(อ)สฺตุ เตฯ।

คำอ่าน
สิทธิ-พุทธิประเท เทวิ ภุกติ-มุกติประทายินิ
มันตระมูรเต สะทา เทวิ มะหาลักษมิ นะโมสตุ เต

อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย
สิดดิ-บุดดิประเด เดวิ ภุกติ-มุกติประดายินิ
มันตระมูรเต สะดา เดวิ มะฮาลักชมิ นะโมสตุ เต

คำแปล
พระนางผู้ทรงประทานสิทธิ (ความสำเร็จ) แลพุทธิ (สติปัญญา) พระนางผู้ทรงประทานภุกติ (ความสุขทางวัตถุ) แลมุกติ (การหลุดพ้น)
พระนางผู้เป็นรูปแห่งมนตระ ข้าแต่พระเทวีมหาลักษมี ขอความนอบน้อมมีแด่พระองค์เทอญ.

มุรุเกศัน เทวี อุปาสกะ
(กิตติกร อินทรักษา)