เกร็ดความรู้

ศรี มหาลักษมี อัษฏกัม ตฤตียะ โศลก(ที่3)

(บทสรรเสริญพระศรีมหาลักษมี 8บท คาถาบทที่3)

सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरि।
सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥

สรฺวชฺเญ สรฺวรเท สรฺวทุษฺฏภยํกริ।
สรฺวทุะขหเร เทวิ มหาลกฺษมิ นโม(อ)สฺตุ เต॥

คำอ่าน
สัรวัชเญ สัรวะ-วะระเท สัรวะ-ทุษฏะ-ภะยังกะริ
สัรวะทุห์ขะหะเร เทวิ มะหาลักษมิ นะโมสตุ เต

อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย
สัรวัจเย สัรวะวะระเด สัรวะดุชตะ ภะยังกะริ
สัรวะดุห์คะ ฮะเร เดวิ มะฮาลักชมิ นะโมสตุ เต

คำแปล
พระผู้ทรงสัพพัญญู (ล่วงรู้ในทุกสิ่ง) พระผู้ประทานพรในทุกสิ่ง พระนางผู้ยังให้หมู่คนชั่วหวาดกลัว
พระเทพี ผู้ทรงขจัดทุกข์ทุกทั้งปวง ข้าแต่พระมหาลักษมี ขอความนอบน้อมมีแด่พระองค์เทอญ.

มุรุเกศัน เทวี อุปาสกะ
(กิตติกร อินทรักษา)