เกร็ดความรู้

ศรี มหาลักษมี อัษฏกัม ปัญจมะ โศลก(ที่5)

(บทสรรเสริญพระศรีมหาลักษมี 8บท บทคาถาที่5)

आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि।
योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥

อาทฺยนฺตรหิเต เทวิ อาทฺยศกฺติมเหศฺวริฯ
โยคเช โยคสมฺภูเต มหาลกฺษมิ นโม(อ)สฺตุ เตฯ।

คำอ่าน
อาทยันตะระหิเต เทวิ อาทยะศักติ มะเหศวะริ
โยคะเช โยคะสัมภูเต มะหาลักษมิ นะโมสตุ เต

อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย
อาดยันตะระฮิเต เดวิ อาดยะชักติ มะเฮชวะริ
โยคะเจ โยคะสัมภูเต มะฮาลักชมิ นะโมสตุ เต

คำแปล
พระเทวีผู้ทรงไร้ซึ่งจุดเริ่มต้น แลจุดสิ้นสุด พระมเหศวรี (พระนางเจ้าผู้ทรงความยิ่งใหญ่) พระนางเจ้าผู้ทรงเป็นพลังอำนาจเริ่มแรก (อาทยะศักติ)
พระโยคชา (พระนางผู้กำเนิดจากโยคะ) ผู้อุบัติขึ้นแล้วจากโยคะ ข้าแต่พระมหาลักษมี ขอความนอบน้อมมีแด่พระองค์เทอญ.