เกร็ดความรู้

ศรี มหาลักษมี อัษฏกัม ษัษฐ โศลก(ที่6)

(บทสรรเสริญพระศรีมหาลักษมี 8บท บทคาถาที่6)

स्थूल-सूक्ष्म-महारौद्रे महाशक्तिमहोदरे।
महापापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥

สฺถูล-สูกฺษม-มหาเราเทฺร มหาศกฺติมโหทเรฯ
มหาปาปหเร เทวิ มหาลกฺษมิ นโม(อ)สฺตุ เตฯ।

คำอ่าน
สฺถูละ-สูกษมะ-มะหาเราเทฺร มะหาศักติ มะโหทะเร
มะหาปาปะหะเร เทวิ มะหาลักษมิ นะโมสตุ เต (๖)

อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย
สฺทูละ สูกชะมะ มะเราเดร มะฮาชักติ มะโฮดะเร
มะฮาปาปะฮะเร เดวิ มะฮาลักชมิ นะโมสตุ เต

คำแปล
พระมหาเราทรี (พระนางผู้ทรงพลังอำนาจแห่งพระมหารุทระ) พระผู้ทรงมีรูปอันยิ่งใหญ่ และละเอียดอ่อน พระมโหทรี (พระนางผู้มีอุทรอันใหญ่โต อันเป็นแหล่งกำเนิดแห่งจักรวาลวัตถุทั้งมวล) พระผู้มหาศักดิ์
พระเทวี พระผู้ทรงขจัดมหาบาป ข้าแต่พระมหาลักษมี ขอความนอบน้อมมีแด่พระองค์เทอญ.

มุรุเกศัน เทวี อุปาสกะ
(กิตติกร อินทรักษา)