เกร็ดความรู้

ศรี มหาลักษมี อัษฏกัม สัปตมะ โศลก(ที่7)

(บทสรรเสริญพระศรีมหาลักษมี8บท บทคาถาที่7)

पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणि।
परमेशि जगन्मातर् महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥

ปทฺมาสนสฺถิเต เทวิ ปรพฺรหฺมสฺวรูปิณิฯ
ปรเมศิ ชคนฺมาตรฺ มหาลกฺษมิ นโม(อ)สฺตุ เตฯ।

คำอ่าน
ปัทมาสะนัสถิเต เทวิ ปะระพฺรหฺมะ-สฺวรูปิณิ
ปะระเมศิ ชะคันมาตัร มะหาลักษมิ นะโมสตุ เต

อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย
ปัดมาสะนัสถิเต เดวิ ปะระบฺรฮฺมัสวะรูปิณิ
ปะระเมชิ จะกันมาตัร มะฮาลักชมิ นะโมสตุ เต

คำแปล
พระนางเจ้าผู้ทรงประทับบนปัทมาสนะ (พระอาสน์รูปดอกบัว) พระเทวี พระผู้เป็นรูปแห่งบรมพรหม (พระเป็นเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ไร้ซึ่งจุดเริ่มต้น แลจุดสิ้นสุด)
พระปรเมศี (พระนางเจ้าผู้เป็นใหญ่สุด) พระผู้มารดาแห่งโลกหล้า ข้าแต่พระมหาลักษมี ขอความนอบน้อมมีแด่พระองค์เทอญ.

มุรุเกศัน โควรธนธารี ทาส
(กิตติกร อินทรักษา)