เกร็ดความรู้ เทวะตำนาน

ศรี ลลิตา สหัสรนามะ โศลกที่ 6

ส่วนหนึ่งของบทโศลกอันงดงาม อันกล่าวถึงความงดงามของพระพักตร์แห่งพระเทวี จากบท ศรี ลลิตา สหัสรนามะ (พันนามพระลลิตา)

วทนสฺมร มางฺคลฺย-คฺฤหโตรณ จิลฺลิกา।
วกฺตฺรลกฺษมี ปรีวาห จลนฺมีนาภ-โลจนา॥

#คำอ่าน
วะทะนัสมะระ มางคัลยะ คฤหะโตระณะ จิลลิกา
วักตระลักษมี ปะรีวาหะ จะลันมีนาภะโลจะนา

#คำแปล
พระนางผู้ทรงมีพระขนง(คิ้ว)ดังประตูทางเข้าสู่คฤห(เรือนที่อาศัย)แห่งความงามแลความมงคลบนพระพักตร์อันทรงเสน่ห์.

พระนางผู้ทรงมีดวงเนตรดุจดังมัจฉาอันงดงามซึ่งแวกว่ายบนกระแสแห่งความงดงามบนพระพักตร์.

-ศรี ลลิตา สหัสรนามะ โศลกที่ 6

แปลโดย มุรุเกศัน เทวี อุปาสกะ
(กิตติกร อินทรักษา)