เกร็ดความรู้

ศีตลา เทวี ธฺยานะ มนตระ ตถา ศีตลา เทวี สตุติ

(บทสมาธิระลึกถึงพระศีตลาเทวี และบทสดุดี) वन्देऽहं शीतलां-देवीं रासभस्थां दिगम्बराम्। मार्जनी कलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकाम्॥ วันเท(อ)หํ ศีตลำ เทวีํ ราสภสฺถำ ทิคมฺพรามฺฯ มารฺชนี กลโศเปตำ ศูรฺปาลํกฤตมสฺตกามฺฯ। คำอ่าน วันเทฮัม ศีตะลาม เทวีม ราสะภัสถาม (ราสะภะ-สฺถาม) ทิคัมพะราม มารชะนี กะละโศเปตาม ศูรปาลังกฤตะ มัสตะกาม อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย วันเดฮัม ชีตะลาม เดวีม ราสะภะ สฺถาม ดิกัมบะราม มารจะนี กะละโชเปตาม ชูรปาลังกริตะ มัสตะกาม คำแปล ข้าพเจ้าขอน้อมไหว้ซึ่ง พระศีตลาเทวี (พระเทวีผู้ทรงความเยือกเย็น คือ ธาตุเย็นในการบรรเทา ปัดเป่าซึ่งอาการของโรค อันเกิดจากความร้อนในร่างกาย) พระผู้ทรงประทับบนลา พระนางผู้ทรงนุ่งลมห่มทิศ (ทรงเปลือยเปล่า) พระผู้ทรงถือซึ่งกลศ (หม้อน้ำ) แลพัด/ไม้กวาด พระผู้ทรงมีบุ้งกี๋ประดับไว้อยู่เหนือพระเศียร หมายเหตุ […]