พระราชพิธีตรียัมพวาย – ตรีปวาย

กำหนดการพระราชพิธีตรียัมพวาย – ตรีปวาย วันพุธ ที่ ๑๗ มกราคาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – วันพุธ ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ เทวสถาน สำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์)