พระราชพิธีตรียัมพวาย – ตรีปวาย

กำหนดการพระราชพิธีตรียัมพวาย – ตรีปวาย วันพุธ ที่ ๑ มกราคม – วันพุธ ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ เทวสถาน สำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์)