เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

ศรี คุรุมรุตปุราธีศะ ทศกะ สโตรัม ทวิตียโศลก

(บทสรรเสริญ10บทแห่งพระคุรุมรุตปุราธีศะ บทที่2) प्रणवमानसं प्राणजीवनं प्रकटकच्छपाकारमीश्वरम्। अमृतदायकं नित्यनूतनं गुरुमरुत्पुराधीशमाश्रये॥ ปฺรณวมานสํ ปฺราณชีวนํ ปฺรกฏกจฺฉปาการมีศฺวรมฺฯ อมฤตทายกํ นิตฺยนูตนํ คุรุมรุตฺปุราธีศมาศฺรเยฯ। คำอ่านไทย ประณะวะ มานะสัม ปราณะชีวะนัม ประกะฏะ กัจฉะปาการะมีศวะรัม อมฤตะ ทายะกัม นิตยะนูตะนัม คุรุมะรุตปุราธีศะมาศระเย อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย ประณะวะ มานะซัม ปราณะจีวะนัม ประกะตะ กัจฉะปาการะมีชวะรัม อะมริตะ ดายะกัม นิตยะนูตะนัม กุรุมะรุตปุราธีชะมาชระเย คำแปล พระผู้เป็นเจ้าผู้ซึ่งปรากฏแล้วในรูปของพญากัจฉปะ พระผู้ทรงเป็นหัวใจของปรณวะ พระผู้ทรงเป็นปราณแห่งชีวิต พระผู้ประทานซึ่งความเป็นนิรันดร์ แลความอ่อนเยาว์อยู่เป็นนิจ ข้าแต่พระคุรุมรุตปุราธีศ ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์เป็นที่พึ่งพิง. หมายเหตุ ปรณวะ หมายถึง เสียงแห่งจิตวิญญานอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาล อันเป็นรูปแห่งปรมาตมัน ซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งจักรวาลทั้งปวง คือ โอม การะ กัจฉปะ หมายถึง เต่า กล่าวถึง […]