เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

ศรี คุรุมรุตปุราธีศะ ทศกะ สโตตรัม อัษฏกโศลก

(บทสรรเสริญ10บทแห่งพระคุรุมรุตปุราธีศะ บทที่8) वरहलायुधं रोहिणीसुतं गिरिधराग्रजं रामदैवतम्। गजगणप्रियं धीमतां वरं गुरुमरुत्पुराधीशमाश्रये॥ วรหลายุธํ โรหิณีสุตํ คิริธราคฺรชํ รามไทวตมฺฯ คชคณปฺริยํ ธีมตำ วรํ คุรุมรุตฺปุราธีศมาศฺรเยฯ। คำอ่าน วะระหะลายุธัม โรหิณีสุตัม คิริธะราคระชัม รามะไทวะตัม คะชะคะณะ ปริยัม ธีมะตาม วะรัม คุรุมะรุตฺปุราธีศะมาศระเย อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดียโดยคร่าว วะระฮะลายุธัม โรหิณีสุตัม กิห์ริธะรากระจัม รามะไดวะตัม กห์ะจะกะณะ ปริยัม ธีมะตาม วะรัม กุรุมะรุตปุราธีชะมาชระเย คำแปล องค์รามผู้ทรงทิพยภาวะ พระผู้ทรงคันไถอันยอดเยี่ยม ผู้เป็นบุตรแห่งพระนางโรหิณี พระเชษฐาในองค์พระคิริธร พระผู้เป็นที่รักไคร่ในโขลงช้าง พระผู้ทรงความปราดเปรื่อง แลทรงประเสริฐยิ่ง ข้าแต่พระคุรุมรุตปุราธีศ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระองค์เป็นที่พึ่ง. หมายเหตุ คุรุมรุตปุระ หรือ คุรุวายุปุระ หมายถึง เมืองคุรุวายูร ในเกรละ […]