เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

เหตุแห่งการอวตารลงมาขององค์ภควาน

एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्। इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे॥ คำอ่านไทยบทคาถาแรก เอเต จางศะกะลาห์ ปุงสะห์ กฤษณัสตุ (กฤษณะห์ ตุ) ภะคะวาน สฺวะยัม อินทราริ วฺยากุลัม โลกัม มฤฑะยันติ ยุเค ยุเค สำนวนอ่านออกเสียงอินเดีย เอเต จางชะกะลาฮะ ปุงสะฮะ กริชณัสตุ ภะกะวาน (บห์ะกะวาน) สฺวะยัม อินดราริ วฺยากุลัม โลกัม มริดะยันติ ยุเก ยุเก คำแปลในบทคาถาแรก แลภาคแบ่งแยกเหล่านี้(ภาคแบ่งแยกบางส่วน หรือ ภาคแบ่งแยกจากส่วนที่สมบูรณ์)เป็นของกฤษณะ หากแต่พระองค์เองทรงเป็นภควาน เพื่อยังความผาสุกในทุกยุค ทุกสมัย เมื่ออริขององค์อินทร์ (เหล่ามารทั้งปวง)ได้สร้างความเดือดร้อน ปั่นป่วนขึ้นในโลกหล้า. -ข้อความจากคัมภีร์ ศรีมัทภาควตะ มหาปุราณะ สกันธะที่1 อัธยายที่3 โศลกที่28 […]