เกร็ดความรู้

ศรี ลลิตา ธยานะ มนตระ ประถมโศลก

บททำการสมาธิระลึกพระศรีลลิตา ปฐมโศลก सिन्दूरारुण-विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरत् तारानायक-शेखरां स्मितमुखी मापीन-वक्षोरुहाम्। पाणिभ्यामलिपूर्ण-रत्न-चषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्न-घटस्थ रक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्॥ สินฺทูรารุณ-วิคฺรหำ ตฺรินยนำ มาณิกฺยเมาลิ สฺผูรตฺ ตารานายก-เศขรำ สฺมิตมุขี มาปีน-วกฺโษรุหามฺ। ปาณิภฺยามลิปูรฺณ-รตฺน-จษกํ รกฺโตตฺปลํ วิภฺรตีํ เสามฺยำ รตฺน-ฆฏสฺฐ รกฺตจรณำ […]

เกร็ดความรู้

ศรี มหาลักษมี ธยานะ มนตระ

(บทมนต์ทำการสมาธิระลึกถึงพระศรีมหาลักษมี) या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया। या लक्ष्मीर्दिव्यरुपैर्मणिगणखचितै: स्नापिता हेमकुम्भै: सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता॥ ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्। चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह॥ ยา […]

เกร็ดความรู้

ศรี มหามาริ อัมมัน ธยานะ มนตระ

(บททำการสมาธิระลึกถึงพระมหามาริ อัมมัน) अरुणमणिनिभाङ्गम्-अग्निकेशंकरण्डं डमरुककर-पाशं-खड्गहस्तं कपालं। निखिलसुरसुवन्द्यां नित्यकल्याणशीलामखिलभुवनमाता श्यामलामारिमीडे॥ อรุณมณินิภางฺคํ-อคฺนิเกศํกรณฺฑํ ฑมรุกกร-ปาศํ-ขฑฺคหสฺตํ กปาลมฺฯ। นิขิลสุรสุวนฺทฺยำ นิตฺยกลฺยาณศีลามขิลภุวนมาตา ศฺยามลมาริมีเฑฯ। คำอ่าน อรุณะมณินิภางคัม-อัคนิเกศัม-กะรัณฑัม ฑมรุกะกะระ-ปาศัม-ขัฑคะหัสตัม กะปาลัม นิขิละสุระวันทฺยาม นิตยะกัลยาณะศีลามะขิละ-ภุวะนะมาตา ศฺยามะละ-มาริมีเฑ อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย อะรุณะมะณิ นิภางกัม อัคนิเกชัม กะรัณดัม ดะมะรุกะกะระ ปาชัม คัดคะฮัสตัม กะปาลัม […]

เกร็ดความรู้

ศรีวิษณุ ธยานะ มนตระ

(บทมนต์ทำการสมาธิระลึกถึงพระวิษณุ) शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाङ्गम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥ ศานฺตาการํ ภุชคศยนํ ปทฺมนาภํ สุเรศํ วิศฺวาธารํ คคนสทฺฤศํ เมฆวรฺณ ศุภางฺคมฺฯ ลกฺษฺมีกานฺตํ กมลนยนํ โยคิภิรฺธฺยานคมฺยมฺ วนฺเท วิษฺณุ ภวภยหรํ […]

เกร็ดความรู้

ศีตลา เทวี ธฺยานะ มนตระ ตถา ศีตลา เทวี สตุติ

(บทสมาธิระลึกถึงพระศีตลาเทวี และบทสดุดี) वन्देऽहं शीतलां-देवीं रासभस्थां दिगम्बराम्। मार्जनी कलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकाम्॥ วันเท(อ)หํ ศีตลำ เทวีํ ราสภสฺถำ ทิคมฺพรามฺฯ มารฺชนี กลโศเปตำ ศูรฺปาลํกฤตมสฺตกามฺฯ। คำอ่าน วันเทฮัม ศีตะลาม เทวีม ราสะภัสถาม (ราสะภะ-สฺถาม) ทิคัมพะราม มารชะนี กะละโศเปตาม ศูรปาลังกฤตะ มัสตะกาม อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย วันเดฮัม […]