เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

ศรี คุรุวายุปุเรศ ธยานะ มนตรัม

(บททำการสมาธิระลึกถึงพระคุรุวายุปุเรศ) पीताम्बरं करविराजितशङ्ख-चक्र-कौमोदकीसरसिजं करुणासमुद्रम्। राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशां हृदि भावयामि ॥ คำอ่านไทย ปีตามพะรัม กะระวิราชิตะศังขะ-จักระ-เกาโมทกี-สะระสิชัม กะรุณาสะมุทรัม ราธา สะหายะมะติ สุนทะระมันทะหาสัม วาตาละเยศะมะนิศาม หฤทิ ภาวะยามิ อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดียโดยคร่าว ปีตามบะรัม กะระวิราจิตะซังคะ จักระ เกาโมดะกี สะระสิจัม กะรุณาสะมุดรัม ราธา สะฮายะมะติ ซุนดะระมันดะฮาซัม วาตาละเยซะมะนิชาม หริดิ ภาวะยามิ คำแปล ข้าพเจ้าระลึกด้วยใจถึงซึ่งพระผู้เป็นเจ้าแห่งวาตาลัย (เมืองคุรุวายูร ในเกรละ) พระผู้ไม่มีที่สิ้นสุด พระผู้ทรงอาภรณ์สีเหลืองอร่าม พระกรรุ่งโรจน์ด้วยสังข์ จักร คทาเกาโมทกี แลปทุมชาติ พระผู้ทรงความกรุณาดังห้วงสมุทร พระผู้ทรงเป็นสหายทางจิตวิญญาณของพระนางราธา พระผู้ทรงมีรอยแย้มสรวลอันสง่างาม มุรุเกศัน โควรธนธารี ทาส (กิตติกร อินทรักษา)

เกร็ดความรู้

รุทระ ศยามลตันตรัม ศรี มหามารี ธยานะ มนตรัม

(บทมนต์ทำการสมาธิระลึกถึง พระศรีมหามารี จากคัมภีร์รุทระ ศยามลตันตระ) क्षुत्क्षामा कोटराक्षी मसिमलिनमुखी मुक्तकेशी रुदन्ती नाहं तृप्ता वदन्ती जगदखिलमिदं ग्रासमेकं करोमि। हस्ताभ्यां धारयन्ती ज्वलदनलशिखासन्निभं पाशमुग्रम् दन्तैर्जम्बूफलाभैः परिहरतु भयं पातुमां भद्रकाली॥ กฺษุตกฺษามา โกฏรากฺษี มสิมลินมุขี มุกฺตเกศี รุทนฺตี นาหํ ตฤปฺตา วทนฺตี ชคทขิลมิทํ คฺราสเมกํ กโรมิฯ หสฺตาภฺยำ ธารยนฺตี ชฺวลทนลศิขาสนฺนิภํ ปาศมุคฺรมฺ ทนฺไตรฺชมฺพูผลาไภะ ปริหรตุ ภยํ ปาตุมำ ภทฺรกาลีฯ। คำอ่าน กษุตกษมา โกฏะรากษี มะสิมะลินะมุขี มุกตะเกศี รุทันตี นาฮัม ตฤปฺตา วะทันตี ชะคะทะขิละมิทัม คราสะเมกัม […]