เกร็ดความรู้

บทมนต์พระราหู

कालदृष्टिः कालरुपः श्रीकष्टहृदयाश्रयः। विधुन्तुदः सैंहिकेयो घोररुपो महाबलः॥ กาลทุษฺฏิะ กาลรูปะ ศฺรีกษฺฏหฤทยาศฺรยะฯ วิธุนฺตุทะ ไสํหิเกโย โฆรรูโป มหาพละฯ। คำอ่าน กาละทฤษฏิห์ กาละรูปะห์ ศรีกัษฏะ หฤทะยาศระยะห์ วิธุนตุทะห์ ไสงหิเกโย โฆระรูโป มะหาพะละห์ อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย กาละดริชติฮิ กาละรูปะฮะ ชรี กัชตะ ฮริดะยาชระยะฮะ วิธุนตุดะฮะ […]