เกร็ดความรู้

รุทระ ศยามลตันตรัม ศรี มหามารี ธยานะ มนตรัม

(บทมนต์ทำการสมาธิระลึกถึง พระศรีมหามารี จากคัมภีร์รุทระ ศยามลตันตระ) क्षुत्क्षामा कोटराक्षी मसिमलिनमुखी मुक्तकेशी रुदन्ती नाहं तृप्ता वदन्ती जगदखिलमिदं ग्रासमेकं करोमि। हस्ताभ्यां धारयन्ती ज्वलदनलशिखासन्निभं पाशमुग्रम् दन्तैर्जम्बूफलाभैः परिहरतु भयं पातुमां भद्रकाली॥ กฺษุตกฺษามา โกฏรากฺษี มสิมลินมุขี มุกฺตเกศี รุทนฺตี นาหํ ตฤปฺตา วทนฺตี ชคทขิลมิทํ คฺราสเมกํ กโรมิฯ หสฺตาภฺยำ ธารยนฺตี ชฺวลทนลศิขาสนฺนิภํ ปาศมุคฺรมฺ ทนฺไตรฺชมฺพูผลาไภะ ปริหรตุ ภยํ ปาตุมำ ภทฺรกาลีฯ। คำอ่าน กษุตกษมา โกฏะรากษี มะสิมะลินะมุขี มุกตะเกศี รุทันตี นาฮัม ตฤปฺตา วะทันตี ชะคะทะขิละมิทัม คราสะเมกัม […]