เกร็ดความรู้

ศรีวิษณุ ธยานะ มนตระ

(บทมนต์ทำการสมาธิระลึกถึงพระวิษณุ) शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाङ्गम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥ ศานฺตาการํ ภุชคศยนํ ปทฺมนาภํ สุเรศํ วิศฺวาธารํ คคนสทฺฤศํ เมฆวรฺณ ศุภางฺคมฺฯ ลกฺษฺมีกานฺตํ กมลนยนํ โยคิภิรฺธฺยานคมฺยมฺ วนฺเท วิษฺณุ ภวภยหรํ สรฺวโลไกกนาถมฺฯ। คำอ่าน ศานตาการัม ภุชะคะศะยะนัม ปัทมะนาภัม สุเรศัม วิศวาธารัม คะคะนะสทฤศัม เมฆะวัรณะ ศุภางคัม ลักษมีกานตัม กะมะละนะยะนัม โยคิภิรธยานะคัมยัม วันเท วิษณุม ภะวะภะยะหะรัม สัรวะโลไกกะนาถัม อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย ชานตาการัม บุห์จะคะชะยะนัม ปัดมะนาบัม สุเรชัม วิชฺวาธารำ กะกะนะสดฺริชัม เมฆะวัรณะ […]