เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

ศรี คุรุมรุตปุราธีศะ ทศกะ สโตรัม ทวิตียโศลก

(บทสรรเสริญ10บทแห่งพระคุรุมรุตปุราธีศะ บทที่2) प्रणवमानसं प्राणजीवनं प्रकटकच्छपाकारमीश्वरम्। अमृतदायकं नित्यनूतनं गुरुमरुत्पुराधीशमाश्रये॥ ปฺรณวมานสํ ปฺราณชีวนํ ปฺรกฏกจฺฉปาการมีศฺวรมฺฯ อมฤตทายกํ นิตฺยนูตนํ คุรุมรุตฺปุราธีศมาศฺรเยฯ। คำอ่านไทย ประณะวะ มานะสัม ปราณะชีวะนัม ประกะฏะ กัจฉะปาการะมีศวะรัม อมฤตะ ทายะกัม นิตยะนูตะนัม คุรุมะรุตปุราธีศะมาศระเย อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย ประณะวะ มานะซัม ปราณะจีวะนัม ประกะตะ กัจฉะปาการะมีชวะรัม อะมริตะ ดายะกัม นิตยะนูตะนัม กุรุมะรุตปุราธีชะมาชระเย คำแปล พระผู้เป็นเจ้าผู้ซึ่งปรากฏแล้วในรูปของพญากัจฉปะ พระผู้ทรงเป็นหัวใจของปรณวะ พระผู้ทรงเป็นปราณแห่งชีวิต พระผู้ประทานซึ่งความเป็นนิรันดร์ แลความอ่อนเยาว์อยู่เป็นนิจ ข้าแต่พระคุรุมรุตปุราธีศ ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์เป็นที่พึ่งพิง. หมายเหตุ ปรณวะ หมายถึง เสียงแห่งจิตวิญญานอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาล อันเป็นรูปแห่งปรมาตมัน ซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งจักรวาลทั้งปวง คือ โอม การะ กัจฉปะ หมายถึง เต่า กล่าวถึง […]

เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

ศรี คุรุมรุตปุราธีศะ ทศกะ สโตรัม ประถมโศลก

(บทสรรเสริญ10บทแห่งพระคุรุมรุตปุราธีศะ บทคาถาแรก) गरुडवाहनं पुण्यदर्शनं वरझषाकृतं वेदसंग्रहम्। प्रलयकालजीवात्मतारकं गुरुमरुत्पुराधीशमाश्रये॥ ครุฑวาหนํ ปุณฺยทรฺศนํ วรฌษากฤตํ เวทสํคฺรหมฺฯ ปฺรลยกาลชีวาตฺมตารกํ คุรุมรุตฺปุราธีศมาศฺรเยฯ। คำอ่านไทย คะรุฑะ วาหะนัม ปุณยะทัรศะนัม วะระฌะษากฤตัม เวทะสังคระฮัม ประละยะกาละ ชีวาตมะ ตาระกัม คุรุมะรุตปุราธีศะมาศระเย อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย กะรุดะ วาฮะนัม ปุณยะดัรชะนัม วะระจะชากริตัม เวดะ ซังคระฮัม ประละยะกาละ จีวาตมะตาระกัม กุรุมะรุตปุราธีชะมาชระเย คำแปล พระผู้ทรงครุฑเป็นพาหนะ ผู้ซึ่งเป็นมงคลแก่สายตาที่ได้พบเห็น พระผู้ทรงรูปแห่งมัจฉาอันเป็นเลิศ ผู้ทรงรวบรวมซึ่งพระเวท พระผู้ทรงเป็นดังนาวาของชีวาตมันในยามประลัย ข้าแต่พระคุรุมรุตปุราธีศ ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์เป็นที่พึ่งพิง. หมายเหตุ ชีวาตมัน หมายถึง ตัวตน หรือ วิญญาณของแต่ละบุคคล ที่ต้องอาศัยร่างวัตถุในการดำรงอยู่ ตามกรรมของบุคคลนั้น ประลัย หมายถึง หนึ่งคืนของพระพรหมา ช่วงเวลาที่จักรวาลวัตถุถูกทำลายลงไปครึ่งหนึ่ง และจะถูกสร้างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง […]