เกร็ดความรู้

ศรี มหามาริ อัมมัน ธยานะ มนตระ

(บททำการสมาธิระลึกถึงพระมหามาริ อัมมัน) अरुणमणिनिभाङ्गम्-अग्निकेशंकरण्डं डमरुककर-पाशं-खड्गहस्तं कपालं। निखिलसुरसुवन्द्यां नित्यकल्याणशीलामखिलभुवनमाता श्यामलामारिमीडे॥ อรุณมณินิภางฺคํ-อคฺนิเกศํกรณฺฑํ ฑมรุกกร-ปาศํ-ขฑฺคหสฺตํ กปาลมฺฯ। นิขิลสุรสุวนฺทฺยำ นิตฺยกลฺยาณศีลามขิลภุวนมาตา ศฺยามลมาริมีเฑฯ। คำอ่าน อรุณะมณินิภางคัม-อัคนิเกศัม-กะรัณฑัม ฑมรุกะกะระ-ปาศัม-ขัฑคะหัสตัม กะปาลัม นิขิละสุระวันทฺยาม นิตยะกัลยาณะศีลามะขิละ-ภุวะนะมาตา ศฺยามะละ-มาริมีเฑ อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย อะรุณะมะณิ นิภางกัม อัคนิเกชัม กะรัณดัม ดะมะรุกะกะระ ปาชัม คัดคะฮัสตัม กะปาลัม นิคิละสุระวันดฺยามิ นิตยะกัลยาณะ ชีลามะคิละ บุห์วะนะมาตา ชฺยามะละ มาริมีเด คำแปล ขอน้อมสรรเสริญพระศยามลมาริ พระผู้ทรงได้รับการยกย่องสรรเสริญอย่างดีโดยเหล่าทวยเทพยดา พระภุวนะมาตา (พระมารดาแห่งโลก) ผู้ทรงความดีงามอยู่เป็นนิตย์ดุจดั่งเสาค้ำจุนของจักรวาลทั้งปวง พระนางผู้ทรงมีพระวรกายแดงดุจดังอรุณมณี (ทับทิม) พระผู้ทรงมุ่นมวยพระเกศาอันโชติช่วงดุจดังเปลวเพลิง พระผู้ทรงกลองฑมรุ,บ่วงบาศ,พระขรรค์ และชามจากหัวกระโหลกไว้ในพระหัตถ์ ศรีมหามาริยัมพิกาไย นะโม นะมะห์ (ความนอบน้อมมีแก่ พระแม่มหามาริผู้ทรงศรี) แปลเรียบเรียงโดย มุรุเกศัน ศรี […]