เกร็ดความรู้

ศีตลา เทวี ธฺยานะ มนตระ ตถา ศีตลา เทวี สตุติ

(บทสมาธิระลึกถึงพระศีตลาเทวี และบทสดุดี) वन्देऽहं शीतलां-देवीं रासभस्थां दिगम्बराम्। मार्जनी कलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकाम्॥ วันเท(อ)หํ ศีตลำ เทวีํ ราสภสฺถำ ทิคมฺพรามฺฯ มารฺชนี กลโศเปตำ ศูรฺปาลํกฤตมสฺตกามฺฯ। คำอ่าน วันเทฮัม ศีตะลาม เทวีม ราสะภัสถาม (ราสะภะ-สฺถาม) ทิคัมพะราม มารชะนี กะละโศเปตาม ศูรปาลังกฤตะ มัสตะกาม อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย วันเดฮัม ชีตะลาม เดวีม ราสะภะ สฺถาม ดิกัมบะราม มารจะนี กะละโชเปตาม ชูรปาลังกริตะ มัสตะกาม คำแปล ข้าพเจ้าขอน้อมไหว้ซึ่ง พระศีตลาเทวี (พระเทวีผู้ทรงความเยือกเย็น คือ ธาตุเย็นในการบรรเทา ปัดเป่าซึ่งอาการของโรค อันเกิดจากความร้อนในร่างกาย) พระผู้ทรงประทับบนลา พระนางผู้ทรงนุ่งลมห่มทิศ (ทรงเปลือยเปล่า) พระผู้ทรงถือซึ่งกลศ (หม้อน้ำ) แลพัด/ไม้กวาด พระผู้ทรงมีบุ้งกี๋ประดับไว้อยู่เหนือพระเศียร หมายเหตุ […]

เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

ตุลสี เทวี สตุติ

(บทสดุดีพระตุลสีเทวี) देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरैः। नमस्ते नमस्ते तुलसी पापं हर हरिप्रिये॥ เทวี ตฺวํ นิรฺมิตา ปูรฺวมรฺจิตาสิ มุนีศฺวไระ। นมสฺเต นมสฺเต ตุลสี ปาปํ หร หริปฺริเย॥ คำอ่าน เทวี ตวำ นิรมิตา ปูรวะมัรจิตาสิ มุนีศวะไรห์ นมัสเต นมัสเต ตุละสี ปาปำ หะระ หะริปริเย ออกเสียงสำเนียงอินเดีย เดวี ตวำ นิรมิตา ปูรวะมัรจิตาสิ มุนีชวะไรฮิ นมัสเต นมัสเต ตุละสี ปาปำ ฮะระ ฮะริปริเย คำแปล ขอความนอบน้อมจงมีแก่ พระนางตุลสี พระผู้ทำลายบาป พระนางผู้เป็นที่โปรดปรานแห่งองค์พระหริ พระเทวี ผู้ทรงได้รับการประดิษฐานก่อนการบูชาของยอดมุนีทั้งหลาย มุรุเกศัน […]