เรื่องทั่วไป

ประกาศปิดการเข้าสักการะ และการร่วมศาสนพิธีต่างๆ ภายในเทวสถาน วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)

***ประกาศปิดการเข้าสักการะ และการร่วมศาสนพิธีต่างๆ ภายในเทวสถาน วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)*** สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ทางคณะกรรมการมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี จึงเห็นสมควรปิดการเข้าสักการะ และการร่วมศาสนพิธีต่างๆ ภายในเทวสถาน วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย ทั้งนี้ หากมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางคณะกรรมการฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทาง Hindu Meeting ต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔