เทวะตำนาน

พระแม่กุพชิกา

พระแม่กุพชิกา (कुब्जिका माता/Kubjika Mata) ทรงเป็นรูปปรากฏแห่งพระปราศักติ (पराशक्ति/Parashakti) ผู้เป็นมูลฐานแห่งกิจกรรมทั้งปวงในสกลจักรวาลตามคติตันตระ และ กัศมีร ไศวะ ทรงเป็นพระศักติเองตามที่ระบุในคัมภีร์กุพชิกา ตันตระ อีกทั้งทรงเป็นองค์เดียวกับพระกาเมศวรี (कामेश्वरी/Kameshwari),พระมหากาลี (महाकाली/Mahakali) และ พระกุณฑลินี (कुण्डलिनी/Kundalini) พระแม่กุพชิกา (कुब्जिका/Kubjika) หรือ วักเรศวรี (वक्रेश्वरी/Vakeshwari) ทรงเป็นไจตันยะ ศักติ (พลังแห่งความรู้แจ้ง หรือ การตื่นรู้) หรือ ตัวตนแห่งพระปราศักติเองตามที่ปรากฏในกุพชิกา […]