เรื่องทั่วไป

ขอเรียนเชิญร่วมพิธี คเณศ จตุรถี

🙏ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมพิธี
🕉️  🕉️ วันประสูติพระพิฆเณศ
ณ วัดพระศรีมหาอาทิปราศักติภควตีเทวี
(วัดแขกมวกเหล็ก)ทอ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

✅ วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565

🙏กำหนดการ

✅เวลา ๘.๑๙ น.
เริ่มประกอบพิธี คเณศ จตุรถี
-พิธี บูชาครู (กูรูปูจา)
-พิธี บูชาขอความสำเร็จแด่องค์พระพิคเณศ (วิกเณศวาราปูจา)
-พิธี บูชาแสงสว่างดวงประทีบ (ดีปาลักษมีปูจา)
-พิธี ปุณยากาวาจาณัม (กุมบา วรุณาปูจา)
-พิธี ปัญจควยัม
-พิธี สุทธิความบริสุทธิ์ ชำระมณฑลพิธี
-พิธี มหากุมบามหาคณปติสถาปนา บูชา อัญเชิญองค์มหาพิคเณศสู่มณฑนพิธี
-พิธี สังข์สถาปนาบูชา (พิธีบูชามหาสังข์ ๑๐๘ ขอน)
-พิธี มหาคณปติ โหมัม (พิธีบูชาไฟถวายแด่องค์พระพิคเณศ)
-พิธี มหาอบิเชกรัม (พิธีสรงน้ำมงคลต่างๆแด่องค์พระพิคเณศ)
-พิธี กุมบาอบิเชกรัม (พิธีสรงน้ำพระพิคเณศด้วยน้ำจากกาลาซัม)
-พิธี สังข์อบิเชกรัม (พิธีสรงน้ำจากมหาสังข์ ๑๐๘ ขอน)
-พิธี โษรโษอุปจาร พิธีถวายมหาอารตี (ถวายการบูชาครบพิธี)
-พิธี ขอพรแด่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
-พิธี แผ่เมตตาแด่สรรพสิ่งทั้งปวงให้เกิดสันติสุข
-พิธี แจกปราสาตดัม (แจกอาหารมงคลที่ผ่านการถวายแล้ว)

✅ เวลา 16.19 น. พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ ปู่ใหญ่องค์ดำ ตามคติประเพณีพราหมณ์ไทย พร้อมเทวาภิเษกสมโภชองค์พระศรีมหาวิชยคณปติ

🙏ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเข้าร่วมพิธี คเณศ จตุรถี ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

✅แต่งกายสุภาพเรียบร้อยได้ทุกสี เว้น สีดำ และสีหม่นหมอง
✅ผู้มีจิตศรัทธาสามารถนำผลไม้ ขนมหวาน ดอกไม้ บายศรี พวงมาลัย นำมาถวายได้ตามจิตศรัทธา
✅ผู้มีจิตศรัทธาสามารถนำเทวรูปเข้าร่วมพิธีได้
การเข้าร่วมพิธีไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นเข้าร่วมพิธีได้ฟรี

🙏ขอพระพรแด่องค์พระพิคเณศพระผู้เปนเจ้าแห่งความสำเร็จ แห่งการขจัดอุปสรรค ประทานพรแด่ท่านและขอบครัวให้ประสพแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนานเทอญ🕉️