เทวะตำนาน

ตรีปุณทร

คนทั้งหลายที่ได้กราบไหว้บูชาต่อพระศิวะเทพแล้วจะได้รับพรแห่งความผาสุกและ ความร่ำรวย มีฐานะสูงขึ้น บาปกรรมต่างๆ ไม่กล้ากล้ำกลายต่อคนเหล่านี้ ผู้ได้ท่องสวดถึงพระนามของพระศิวะเทพตลอดกาล
 
เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าผลบุญ ที่ทำขึ้นจากการได้จาริกแสงบุญไปยังสถานที่ทาง ศาสนาทั้งหลายนำมาซึ่งความสดชื่น ยินดี ขจัดบาปทั้งหลาย การจุ่มตัวลงในแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ ตริเวณี (เป็นสถานที่ซึ่งแม่น้ำคงคาและแม่น้ำยมนา แม่น้ำสรัสวตี ไหลมารวมกัน)
 
พระนามของพระศิวะเทพ, ขี้เถ้าถ่าน และ เมล็ดรุทรากษะ ทั้งสามสิ่งนี้สำคัญยิ่งและมีผลเท่ากับการได้ไปชำระร่างกายในแม่น้ำ ตริเวณี ผู้ที่จะสามารถประกอบได้ทั้งสามสิ่งในเวลาเดียวกันนั้นยากที่จะได้เห็น พระพรหมทรงได้ตรัสไว้ว่า พระนามของพระศิวะเทพนั้นเท่าเทียมกับแม่น้ำคงคา เถ้าถ่านที่ใช้ทาถูกร่างกายนั้นเปรียบเหมือนแม่น้ำยมุนา เมล็ดรุทรากษะเท่ากับแม่น้ำ สรัสวตี
 
 
บาปยิ่งใหญ่ ความทุกข์โศกต่าง ๆ ผลสำเร็จรวดเร็วแห่งการประกอบพิธีทางศาสนา สามารถขจัดให้หมดสิ้นไป และยังให้เกิดผลขึ้นได้ด้วยการท่องสวดถึงพระนามทั้งหลายของพระศิวะเทพ คนผู้ได้บูชาด้วยการท่องสวดพระนามของพระองค์ในโลก ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎแห่งพระเวทย์อย่างแท้จริง ด้วยมีวิญญาณที่มีคุณธรรม เป็นผู้คงแก่เรียนที่ดี น้ำอมฤตแห่งพระนามพระศิวะเทพนั้นต้องดื่มกิน เป็นประจำด้วยคนผู้มีความทุกข์แห่งบาปจะได้ข้ามมหาสมุทรบาปนี้ได้ คนผู้ได้ทาถูร่างกายให้บริสุทธิ์ด้วยการใช้ขี้เถ้าถ่านทางศาสนาและประกอบการ ท่องสวดถึงพระศิวะเทพหลายโกฏิ ครั้งแล้วจะหมดสิ้นความทุกข์ทรมาน
 
ความยิ่งใหญ่ของขี้เถ้าถ่านทางศาสนา เถ้าถ่านแห่งธรรมชาติอันเป็นมงคลนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ
 
มหาภัสมะ(ขี้เถ้ายิ่งใหญ่)
สวดปะ(ขี้เถ้ารองลงมา)
 
มหาภัสมะแบ่งออกได้เป็น 3 อย่างคือ
ศรอุตะ (ขี้เถ้าแห่งพระเวทย์)
สมารตะ (ผลลัพธ์ที่ได้มาจากพิธีกรรม สมฤติทั้งหลาย)
ลอุกิก (ที่จัดเตรียมจากการบูชาไฟ)
 
เถ้าถ่านศรอุตะและสมารตะจะนำมาใช้ได้เพียงคนที่รับการเกิดสองครั้ง(ผู้ที่ผ่านพิธีรับศีลและผูกด้ายสายสิญจน์ทางศาสนาแล้ว) เท่านั้น ส่วนเถ้าถ่านลอุกิกที่ได้มาใช้กับคนทั่วไปฤษีทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่า คนที่เกิดสองครั้งจะใช้เถ้าถ่านนี้ได้ด้วยการท่องสวดมนต์ ต่าง ๆ ส่วนคนอื่น ๆ แล้วสามารถทาเขียนได้โดยไม่ต้องการมนต์แต่อย่างใด
 
ประชากรแห่งวรรณะ ทั้งหมดจะต้องทาถูและเขียน ตริปุณทร (ขีดสามขีดบนหน้าผาก)บนร่างกาย ด้วยการกระทำดังนี้เป็นสิ่งที่พรศิวะเทพทรงโปรดปรานและพระองค์จะประทานความ ผาสุกและให้พรเป็นอิสระพ้นจากบาปทั้งหมด สิ่งเหล่านี้จะไม่ละทิ้งหรือลืมในผู้ที่มีความนับถือพระศรุติ (พระศิวะเทพ) เขาผู้เขียนตรีปุนทร บนหน้าผากด้วยเถ้าถ่านสีขาว จะหมดสิ้นทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ไม่มีผู้ท่องสวดมนต์ 5 พยางค์ได้ (โอม นมัสศิวาย) โดยปราศจากการทาถูด้วยขี้เถ้าบนร่างกายและเขียนตรีปุนทร บนหน้าผาก คนก็ตามที่กล่าวว่าคนผู้ใช้เถ้าถ่านทาถูร่างกายและเขียนตริปุนทรบนหน้าผากแล้ว จะต้องเกิดมาใหม่ในวรรณะ จัญทาล คนผู้ติชมต่อปุนทร ก็เป็นที่แน่ว่าเขาได้ติชมพระศิวะเทพด้วย มันเป็นสิ่งที่น่าไม่อายถ้าหากว่าหน้าผากนั้นไร้จากการเขียนตริปุนทร ด้วยขี้เถ้า น่าไม่อายต่อหมู่บ้านซึ่งไม่มีโบสถ์ของพระศิวะเทพ น่าไม่อายในชีวิตที่ไม่มีการกราบไหว้บูชาต่อพระศิวะเทพ น่าไม่อายต่อบทความซึ่งไม่ได้อ้างถึงพระศิวะเทพ
 
 
 
 
การเขียนตรีปุนทรไว้บนหน้าผากนั้นอยู่ตรงกลางระหว่างคิ้วทั้งสอง โดยเขียนเป็นรูป 3 ขีด เป็นเส้นขนานแนวนอน ด้วยการใช้นิ้วมือสามนิ้ว (นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง)จุมขี้เถ้าถ่านและเขียนสามขีดไว้บนหน้าผาก มันจะนำมาซึ่งความสุขและการเป็นอิสระพ้นจากบาป การเขียนตรีปุนทรนั้นอาจเขียนได้ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายถึง 32 แห่ง หรือ 16 แห่ง หรือ 8 แห่ง หรือ 5 แห่ง ก็ได้
 
การ ขีดตรีปุนทร 32 แห่ง ตามร่างกายคือเขียนที่ ศีรษะ, หน้าผาก , ใบหูทั้งสองข้าง,ที่ดวงตาทั้งสองข้าง,ที่รูจมูกทั้งสองข้าง,ที่ปาก ,ที่คอ,ที่แขนทั้งสองข้าง,ที่หัวไหล่ทั้งสองข้าง,ที่บั่นเอวทั้งสองข้าง,ที่ ท้องทั้งสองข้าง,ที่สีข้างทั้ งสอง,ที่สะดือ,ที่ลูกอันฑะทั้งสองข้าง,ที่ขาอ่อนทั้งสองข้าง,ที่หัว-เข่า ทั้งสองข้าง, ที่น่องทั้งสองข้าง ,ที่ส้นเท้าทั้งสองข้างและที่เท้าทั้งสองข้าง
การขีดตรีปุนทร 16 แห่ง คือ ที่ ศีรษะ ,หน้าผาก, ที่ตาทั้งสองที่คอ,ที่หัวไหล่ทั้งสอง,ที่ปาก,ที่แขนทั้งสองข้าง,ที่บั่นเอว ทั้งสองข้าง,ที่หน้าอก ที่สะดือ,ที่ขาอ่อนทั้งสองข้าง มีเทพเจ้าประจำคือ พระศิวะเทพ, พระจันทร์,พระรุทร,พระพรหมณ์,พระวิฆเณศวร,พระวิษณุเทพ,พระศรี,พระสัมภุ,ฤษี นารัท,ฤษีกันยาส์,พระอีศ, พระแม่ศักติทั้ง 9 องค์, พระประชาบดี,นาคกันยาส์,พระอนล,และ พระวสุส์ทั้ง 8 องค์
 
 
การขีดตริปุนทร 8 แห่ง คือ ที่ศีรษะ , หน้าผาก , หูทั้งสองข้าง, ไหล่ทั้งสอง ,หน้าอก และสะดือ มีเทพประจำคือ พระพรหมณ์ และฤษีแห่งสวรรค์ 7 ตน
 
 
การขีดตริปุนทร 5 แห่งตามร่างกาย คือที่ หน้าผาก ที่แขนทั้งสองข้าง ที่หน้าอก และที่สะดือ โอม นมัสวายะ พระผู้เป็นเจ้าแห่งโยคีทั้งปวง ขอพระองค์ทรงอำนวยผลให้สานุศิษย์ทุกคนที่ได้รับการฝึกผลทางด้านศาสตร์โยคะ นี้จงประสบความสำเร็จด้วยเทอญฯ
 
*********************************
 
ที่มาของเนื้อหา : คลับศักติ http://club.truelife.com/club/club_home.php?club_id=309