เกร็ดความรู้

บทมนต์พระราหู

कालदृष्टिः कालरुपः श्रीकष्टहृदयाश्रयः।
विधुन्तुदः सैंहिकेयो घोररुपो महाबलः॥

กาลทุษฺฏิะ กาลรูปะ ศฺรีกษฺฏหฤทยาศฺรยะฯ
วิธุนฺตุทะ ไสํหิเกโย โฆรรูโป มหาพละฯ।

คำอ่าน
กาละทฤษฏิห์ กาละรูปะห์ ศรีกัษฏะ หฤทะยาศระยะห์
วิธุนตุทะห์ ไสงหิเกโย โฆระรูโป มะหาพะละห์

อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย
กาละดริชติฮิ กาละรูปะฮะ ชรี กัชตะ ฮริดะยาชระยะฮะ
วิธุนตุดะฮะ แซงหิเกโย โคระรูโป มะฮาบะละฮะ

คำแปล
พระผู้ทรงสายพระเนตรแห่งกาลเวลา แลทรงเป็นรูปแห่งกาล พระผู้ทรงเป็นที่พึ่งทางใจของผู้ตกทุกข์ได้ยาก พระผู้เป็นเหตุแห่งความขัดข้องของวิธู (พระจันทร์) บุตรแห่งนางสิงหิกา ผู้มีรูปอันน่าเกรงขาม แลทรงพลกำลังยิ่ง.

ข้อความจาก ราหุ สโตตระ ในสกันทปุราณะ

กิตติกร อินทรักษา
04/12/2021