เกร็ดความรู้ เทวะตำนาน

บทสดุดี พระโคเปศวร

ศรี โคเปศวร สตุติ
वृन्दावनावनिपते जय सोम सोममौले
सनक-सनन्दन-सनातन-नारदेय
गोपीश्वर वृजविलासी युगाङ्घ्री पद्मे
प्रेम प्रयच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते
วฤนฺทาวนาวนิปเต ชย โสม โสมเมาเล
สนก-สนนฺทน-สนาตน-นารเทย
โคปีศฺวร วฤชวิลาสี ยุคางฺฆฺรี ปทฺเม
เปฺรม ปฺรยจฺฉ นิรุปาธิ นโม นมสฺเต
คำอ่าน
วฤนทาวะนาวะนิปะเต (วฤนทาวนะ-อวนิปเต) ชะยะ โสมะ โสมะ เมาเล
สะนะกะ สะนันทะนะ สะนาตะนะ นาระเทยะ
โคปีศวะระ วฤชะวิลาสี ยุคางฆรี ปัทเม
เปรมะ ประยัจฉะ นิรุปาธิ นะโม นะมัสเต
อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดียโดยคร่าว
วฺรินดาวะนาวะนิปะเต จะยะ โซมะ โซมะเมาเล
สะนะกะ สะนันดะนะ สะนาตะนะ นาระเดยะ
โกปีชวะระ วฺริจะวิลาสี ยุคางฆฺรี ปัดเม
เปรมะ ประยัจฉะ นิรุปาธิ นะโม นะมัสเต
คำแปล
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงให้ความคุ้มครองแผ่นดินวฤนทาวัน ขอความเจริญรุ่งเรืองมีแด่พระองค์ พระโสมะ พระผู้ทรงประดับดวงเดือนไว้เหนือพระโมลี
พระผู้ได้รับการบูชาโดย พระฤๅษีสนกะ พระฤๅษีสนันทนะ พระฤๅษีสนาตนะ และพระฤๅษีนารทเป็นอาทิ
พระโคปีศวร พระผู้ทรงความสง่างามแห่งวฤชะ ด้วยคู่พระบาทบงกช อันประทานซึ่งความรักอย่างไม่มีเงื่อนไข อันความนอบน้อมพึงมีแด่พระองค์
แปลโดย ศรี คุรุวายูร กฤษณะ ภักตะ กิตติกร
(กิตติกร อินทรักษา)
08/03/2022
เคาระปักษ์ ษัษฏิ โควินทมาส (ผาลคุนมาส)
วิกรม สมวัต 2078