เกร็ดความรู้

ศรี มหาลักษมี อัษฏกัม

(บทสรรเสริญพระศรีมหาลักษมี 8บท)

नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते।
शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥१॥

นะมัสเตสตุ มะหามาเย ศรีปีเฐ สุระปูชิเต
ศังขะ-จักระ-คะทาหัสเต มะหาลักษมิ นะโมสตุ เต (๑)

อันความนอบน้อมมีแด่พระองค์ พระมหามายา (พระนางผู้ทรงพลังอำนาจยังให้ทุกสรรพสิ่งหลงใหล ตกอยู่ในพลังอำนาจอันเรียกว่า มายา ของพระองค์) พระผู้ประทับบนแท่นพระอาสน์อันศักดิ์สิทธิ์ พระผู้ที่ได้รับการบูชาโดยสุระ (ทวยเทพ)
พระนางผู้ทรงสังข์,จักร แลคทาในพระหัตถ์ ข้าแต่พระมหาลักษมี ขอความนอบน้อมมีแด่พระองค์เทอญ {1}

नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयंकरि।
सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥२॥

นะมัสเต คะรุฑารูเฒ โกลาสุระ-ภะยังกะริ
สัรวะปาปะหะเร เทวิ มะหาลักษมิ นะโมสตุ เต (๒)

อันความนอบน้อมมีแด่ พระนางผู้ทรงครุฑา พระนางผู้ยังให้อสูรโกละหวาดกลัว
พระเทพี พระผู้ทรงขจัดบาปทั้งปวง ข้าแต่พระมหาลักษมี ขอความนอบน้อมมีแด่พระองค์เทอญ {2}

सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरि।
सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥३॥

สัรวัชเญ สัรวะ-วะระเท สัรวะ-ทุษฏะ-ภะยังกะริ
สัรวะทุห์ขะหะเร เทวิ มะหาลักษมิ นะโมสตุ เต (๓)

พระผู้ทรงสัพพัญญู (ล่วงรู้ในทุกสิ่ง) พระผู้ประทานพรในทุกสิ่ง พระนางผู้ยังให้หมู่คนชั่วหวาดกลัว
พระเทพี ผู้ทรงขจัดทุกข์ทุกทั้งปวง ข้าแต่พระมหาลักษมี ขอความนอบน้อมมีแด่พระองค์เทอญ {3}

सिद्धि-बुद्धिप्रदे देवि भुक्ति-मुक्तिप्रदायिनि।
मन्त्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥४॥

สิทธิ-พุทธิประเท เทวิ ภุกติ-มุกติประทายินิ
มันตระมูรเต สะทา เทวิ มะหาลักษมิ นะโมสตุ เต (๔)

พระนางผู้ทรงประทานสิทธิ (ความสำเร็จ) แลพุทธิ (สติปัญญา) พระนางผู้ทรงประทานภุกติ (ความสุขทางวัตถุ) แลมุกติ (การหลุดพ้น)
พระนางผู้เป็นรูปแห่งมนตระ ข้าแต่พระเทวีมหาลักษมี ขอความนอบน้อมมีแด่พระองค์เทอญ {4}

आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि।
योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥५॥

อาทยันตะระหิเต เทวิ อาทยะศักติ มะเหศวะริ
โยคะเช โยคะสัมภูเต มะหาลักษมิ นะโมสตุ เต (๕)

พระเทวีผู้ทรงไร้ซึ่งจุดเริ่มต้น แลจุดสิ้นสุด พระมเหศวรี (พระนางเจ้าผู้ทรงความยิ่งใหญ่) พระนางเจ้าผู้ทรงเป็นพลังอำนาจเริ่มแรก (อาทยะศักติ)
พระโยคชา (พระนางผู้กำเนิดจากโยคะ) ผู้อุบัติขึ้นแล้วจากโยคะ ข้าแต่พระมหาลักษมี ขอความนอบน้อมมีแด่พระองค์เทอญ {5}

स्थूल-सूक्ष्म-महारौद्रे महाशक्तिमहोदरे।
महापापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥६॥

สฺถูละ-สูกษมะ-มะหาเราเทฺร มะหาศักติ มะโหทะเร
มะหาปาปะหะเร เทวิ มะหาลักษมิ นะโมสตุ เต (๖)

พระมหาเราทรี (พระนางผู้พลังอำนาจแห่งพระมหารุทระ) พระผู้ทรงมีรูปอันยิ่งใหญ่ และละเอียดอ่อน พระมโหทรี (พระนางผู้มีอุทรอันใหญ่โต อันเป็นแหล่งกำเนิดแห่งจักรวาลวัตถุทั้งมวล) พระผู้มหาศักดิ์
พระเทวี พระผู้ทรงขจัดมหาบาป ข้าแต่พระมหาลักษมี ขอความนอบน้อมมีแด่พระองค์เทอญ {6}

पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणि।
परमेशि जगन्मातर् महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥७॥

ปัทมาสะนัสถิเต เทวิ ปะระพฺรหฺมะ-สฺวรูปิณิ
ปะระเมศิ ชะคันมาตัร มะหาลักษมิ นะโมสตุ เต (๗)

พระนางเจ้าผู้ทรงประทับบนปัทมาสนะ (พระอาสน์รูปดอกบัว) พระเทวี พระผู้เป็นรูปแห่งบรมพรหม (พระเป็นเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ไร้ซึ่งจุดเริ่มต้น แลจุดสิ้นสุด)
พระปรเมศี (พระนางเจ้าผู้เป็นใหญ่สุด) พระผู้มารดาแห่งโลกหล้า ข้าแต่พระมหาลักษมี ขอความนอบน้อมมีแด่พระองค์เทอญ {7}

श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कारभूषिते।
जगत्स्थिते जगन्मातर् महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥८॥

เศฺวตามพะระธะเร เทวิ นานาลังการะภูษิเต
ชคัต-สฺถิเต ชะคันมาตัร มะหาลักษมิ นะโมสตุ เต (๘)

พระเทวี พระผู้ทรงเศวตามพร (ภูษาภรณ์สีขาวสะอาด) พระผู้ประดับตกแต่งแล้วด้วยเครื่องอลงกรณ์ต่างๆ
พระผู้สถิตยังพื้นพิภพ พระมารดาแห่งแหล่งหล้า ข้าแต่พระมหาลักษมี ขอความนอบน้อมมีแด่พระองค์เทอญ {8}

ผะละสตุติ (ผลแห่งการสวดท่องบทมนต์)

महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेद्भक्तिमान्नरः।
सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा॥

มะหาลักษมฺยัษฏะกัม (มะหาลักษมิ-อัษฏะกัม) สฺโตตรัม ยะห์ (ยะฮะ) ปะเฐทภักติมานนะระฮะ
สัรวะสิทธิ-ปราปโนติ ราชยัม ปราปโนติ สัรวะทา

ผู้ที่ได้อ่านท่องด้วยความภักดีซึ่งบทสรรเสริญ พระมหาลักษมีทั้งแปดบท เขาผู้นั้นจักได้รับความสำเร็จ แลทรัพย์สมบัติทั้งปวงอยู่เสมอ

एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम्।
द्विकालं यः पठेन्नित्यं धन-धान्यसमन्वितः॥

เอกะกาเล ปะเฐนนิตยัม มะหาปาปะวินาศะนัม
ทฺวิกาลัม ยะห์ (ยะฮะ) ปะเฐนนิตยัม ธะนะ-ธานยะ สะมันวิตะฮะ

ผู้ใดที่สวดท่องในเวลาเดียวอยู่เป็นนิตย์ (สวดครั้งเดียวต่อวันอยู่เสมอ) บาปใหญ่จะพินาศสิ้นไป ผู้ใดที่สวดท่องในสองช่วงเวลาอยู่เป็นนิตย์ (สวดสองครั้งต่อวันอยู่เสมอ) เขาผู้นั้นจะได้ครอบคองซึ่งเงินทอง แลธัญญาหาร

त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम्।
महालक्ष्मिर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा॥

ตริกาลัม ยะห์ ปะเฐนนิตยัม มะหาศัตรุวินาศะนัม
มะหาลักษมิร-ภะเวนนิตยัม ประสันนา วะระทา ศุภา

ผู้ใดที่ท่องสวดในสามช่วงเวลาอยู่เป็นนิตย์ (สวดสามครั้งต่อวัน ในสามช่วงเวลาของวัน) ศัตรูสำคัญจะพินาศสิ้น
ดูก่อนพระมหาลักษมีพระผู้ทรงเมตตาการุณย์ ทรงประทานพรอันดีงามอยู่เสมอ

॥इतिंद्रकृत श्रीमहालक्ष्म्यष्टकस्तव: संपूर्ण:॥

อิตินทระกฤตะ (อิติ-อินทระ กฤตะ) ศรี มะหาลักษมฺยัษฏะกัสตะวะฮะ (ศรี มะหาลักษมิ-อัษฏะกะ สฺตะวะห์) สัมปูรณะฮะ

ด้วยประการฉะนี้ บทสรรเสริญพระศรีมหาลักษมี แปดบท อันประพันธ์โดยองค์อินทร์ ได้สมบูรณ์แล้ว.

มุรุเกศัน เทวี อุปาสกะ
(กิตติกร อินทรักษา)