เกร็ดความรู้ เทวะตำนาน

บทสรรเสริญ พระโคเปศวร

ศรี โคเปศวร สตวะ
श्रीमद्गोपीश्वर वन्दे शंकरं करुणामयम्।
सर्वक्लेशहरणं देवं वृन्दयारणयं रतिप्रदे॥
ศฺรีมทฺโคปีศฺวร วนฺเท ศํกรํ กรุณามยมฺฯ
สรฺวเกฺลศหรณํ เทวํ วฤนทยารณยํ รติปฺรเทฯ।
คำอ่าน
ศรีมัทโคปีศวะระ วันเท ศังกะรัม กะรุณามะยัม
สัรวะ กเลศะ หะระณัม เทวัม วฤนทะยาระณะยัม
ระติประเท
อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดียโดยคร่าว
ชรีมัดโกปีชวะระ วันเด ชังกะรัม กะรุณามะยัม
ซัรวะ กเลชะ ฮะระณัม เดวัม วฺรินดะยาระณะยัม
ระติประเด
คำแปล
ข้าแด่พระโคปีศวร ข้าพเจ้าขอน้อมสรรเสริญซึ่ง พระองค์ผู้ศังกร (ผู้ยังความสิริมงคล แลความเจริญรุ่งเรือง) ผู้ทรงกอปรด้วยความกรุณา
พระผู้ทรงขจัดซึ่งกิเลสทั้งปวง พระเทวะ พระผู้ทรงประทานซึ่งความรัก พระผู้ซึ่งเป็นที่พักพิงของทุกสรรพสิ่ง
แปลโดย ศรี คุรุวายูร กฤษณะ ภักตะ กิตติกร
(กิตติกร อินทรักษา)
08/03/2022
เคาระปักษ์ ษัษฏิ โควินทมาส (ผาลคุนมาส)
วิกรม สมวัต 2078