เกร็ดความรู้

ศรี คเณศะ ทวาทศนามะ สโตตระ

(บทสรรพระคเณศทั้ง12พระนาม)
सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः।
लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः॥१॥
สุมุขัศไจกะทันตัศจะ กะปิโล คะชะกัรณะกะฮะ
ลัมโพทะรัศจะ วิกะโฏ วิฆนะนาโศ วินายะกะฮะ (๑)
สุมุข (พระผู้มีพระพักตร์อันงดงาม) เอกทันตะ (พระผู้ทรงมีงาเดียว) แลกปิละ (พระผู้มีวรกายสีน้ำตาลเหลืองดังขมิ้น) คชกรรณก (พระผู้มีพระกรรณเป็นช้าง)
ลัมโพทร (พระผู้มีอุทรอันใหญ่โต) แลวิกฏะ (พระผู้น่าเกรงขาม) วิฆนะนาศ (พระผู้ขจัดอุปสรรค) วินายก (พระผู้เป็นดั่งอาจารย์ผู้ชี้หนทาง) {1}
धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः।
द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि॥२॥
ธูมระเกตุ คะณาธยักโษ ภาละจันโทฺร คะชานะนะ
ทฺวาทไศตานิ นามานิ ยะห์ ปะเฐจฉฤนุยาทะปิ (๒)
ธูมรเกตุ (พระผู้มีฉวีวรรณเรืองรองดั่งดาวหาง) คณาธยักษะ (พระผู้คอยชี้นำเหล่าคณะ เป็นดังดวงตาของเหล่าคณะ) ภาลจันทระ (พระผู้ประดับจันทร์เสี้ยวบนพระนลาฏ) คชานน (พระผู้มีใบหน้าเป็นคชสาร) ผู้ใดอ่านท่อง และได้รับฟังสิบสองพระนามนี้ {2}
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा।
संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते॥३॥
วิทยารัมเภ วิวาเห จะ ประเวเศ นิรคะเม ตะถา
สังคฺราเม สังกะเฏ ไจวะ วิฆนัสตัสยะ นะ ชายะเต (๓)
ในยามเริ่มเล่าเรียนวิชา ในยามวิวาห์ แลในยามเข้า ออก (เคหสถาน และในสถานที่ต่างๆ)
ในยามสงคราม อีกทั้งยามคับขัน อุปสรรคจะไม่เกิดขึ้นแก่เขาผู้นั้น {3}
มุรุเกศัน เทวี อุปาสกะ
(กิตติกร อินทรักษา)