เกร็ดความรู้

ศรี มหามาริ อัมมัน ธยานะ มนตระ

(บททำการสมาธิระลึกถึงพระมหามาริ อัมมัน)

अरुणमणिनिभाङ्गम्-अग्निकेशंकरण्डं डमरुककर-पाशं-खड्गहस्तं कपालं।
निखिलसुरसुवन्द्यां नित्यकल्याणशीलामखिलभुवनमाता श्यामलामारिमीडे॥

อรุณมณินิภางฺคํ-อคฺนิเกศํกรณฺฑํ ฑมรุกกร-ปาศํ-ขฑฺคหสฺตํ กปาลมฺฯ।
นิขิลสุรสุวนฺทฺยำ นิตฺยกลฺยาณศีลามขิลภุวนมาตา ศฺยามลมาริมีเฑฯ।

คำอ่าน
อรุณะมณินิภางคัม-อัคนิเกศัม-กะรัณฑัม ฑมรุกะกะระ-ปาศัม-ขัฑคะหัสตัม กะปาลัม
นิขิละสุระวันทฺยาม นิตยะกัลยาณะศีลามะขิละ-ภุวะนะมาตา ศฺยามะละ-มาริมีเฑ

อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย
อะรุณะมะณิ นิภางกัม อัคนิเกชัม กะรัณดัม ดะมะรุกะกะระ ปาชัม คัดคะฮัสตัม กะปาลัม
นิคิละสุระวันดฺยามิ นิตยะกัลยาณะ ชีลามะคิละ บุห์วะนะมาตา ชฺยามะละ มาริมีเด

คำแปล
ขอน้อมสรรเสริญพระศยามลมาริ พระผู้ทรงได้รับการยกย่องสรรเสริญอย่างดีโดยเหล่าทวยเทพยดา พระภุวนะมาตา (พระมารดาแห่งโลก) ผู้ทรงความดีงามอยู่เป็นนิตย์ดุจดั่งเสาค้ำจุนของจักรวาลทั้งปวง

พระนางผู้ทรงมีพระวรกายแดงดุจดังอรุณมณี (ทับทิม) พระผู้ทรงมุ่นมวยพระเกศาอันโชติช่วงดุจดังเปลวเพลิง พระผู้ทรงกลองฑมรุ,บ่วงบาศ,พระขรรค์ และชามจากหัวกระโหลกไว้ในพระหัตถ์

ศรีมหามาริยัมพิกาไย นะโม นะมะห์
(ความนอบน้อมมีแก่ พระแม่มหามาริผู้ทรงศรี)

แปลเรียบเรียงโดย มุรุเกศัน ศรี มาธวะ โสทรี เสวกะ
(กิตติกร อินทรักษา)