เกร็ดความรู้

ศรี มหาลักษมี ธยานะ มนตระ

(บทมนต์ทำการสมาธิระลึกถึงพระศรีมหาลักษมี)

या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया।
या लक्ष्मीर्दिव्यरुपैर्मणिगणखचितै: स्नापिता हेमकुम्भै:
सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता॥
ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्।
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह॥

ยา สา ปทฺมาสนสฺถา วิปุลกฏิตฏี ปทฺมปตฺรายตากฺษี
คมฺภีราวรฺตนาภิสฺตนภรนมิตา ศุภฺรวสฺโตฺรตฺตรียาฯ
ยา ลกฺษมีรฺทิวฺยรูไปรฺมณิคณขจิไตะ สฺนาปิตา เหมกุมฺไภะ
สา นิตฺยํ ปทฺมหสฺตา มม วสฺตุ คฤเห สรฺวมำคลฺยยุกฺตาฯ।

โอํ หิรณฺยวรฺณำ หริณีํ สุวรฺณรชตสฺรชามฺฯ
จนฺทฺรำ หิรณฺมยีํ ลกฺษมีํ ชาตเวโท ม อาวหฯ।

คำอ่านไทย
ยา สา ปัทมาสะนัสถา วิปุละกะฏิตะฏี ปัทมะปะตรายะตากษี
คัมภีราวัรตะนาภิ-สฺตะนะภะระ-นะมิตา ศุภระวัสโตรตฺตะรียา
ยา ลักษมีร ทิวยะรูไปร์ มะณิคะณะ ขะจิไตห์ สฺนาปิตา เหมะกุมไภห์
สา นิตยัม ปัทมะหัสตา มะมะ วัสตุ คฤเห สัรวะมางคัลยะยุกตา

โอม หิรัณยะวัรณาม หะริณีม สุวัรณะ ระชะตะ สฺระชาม
จันทราม หิรัณมะยีม ลักษมีม ชาตะเวโท มะ อาวะหะ

อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย
ยา สา ปัดมาสะนัสทา วิปุละกะติตะตี ปัดมะปะตรายะตากชี
กีมบีห์รา-วัรตะนาบิห์ สฺตะนะภะระ นะมิตา ชุบห์ระ วัสโตรตฺตะรียา
ยา ลักชมีร ดิวยะรูไปร์ มะณิกะณะ คะจิไตฮิ สฺนาปิตา เฮมะกุมไบห์ฮิ
สา นิตยัม ปัดมะฮัสตา มะมะ วัสตุ คริเฮ ซัรวะมางกัลยะยุกตา

โอม ฮิรัณยะวัรณาม ฮะริณีม สุวัรณะ ระจะตะ สระจาม
จันดราม ฮิรัณมะยีม ลักชมีม จาตะเวโด มะ อาวะฮะ

คำแปล
พระองค์ผู้ใด ผู้ทรงประทับแล้วยังแท่นพระอาสน์รูปดอกบัว ผู้ทรงมีพระโสณีอันสง่างาม แลมีดวงเนตรอันเรียวงามดุจดังกลีบแห่งปทุมชาติ
พระผู้ทรงถ่อมตนด้วยทรงรับภาระจากพระปทุมถันอันกลมมนเหมือนผลมะนาว พระนางผู้ทรงห่มพระวรกายด้วยพัสตราภรณ์อันสว่างไสวเรืองรอง

พระนางผู้ทรงรูปแห่งความงาม แลความเป็นสิริมงคลอันเป็นทิพย์ ทั้งทรงเรืองรองแล้วด้วยอัญมณีทั้งปวง พระผู้ทรงสรงสนานด้วยกระแสวารีจากเหมกุมภ (หม้อน้ำทองคำ)

พระองค์ผู้ทรงปทุมชาติในพระหัตถ์อยู่เป็นปกติ พระผู้ยังสรรพมงคลสู่วัสดุในเคหสถานของข้าพเจ้า

โอม…ข้าแต่พระอัคนี ขอพระองค์ทรงโปรดนำไปซึ่งคำอาราธนาของข้าพเจ้าสู่พระนางผู้มีฉวีวรรณผ่องพิสุทธิ์ดังทอง แลรุ่งโรจน์ดุจดวงตะวัน ผู้ทรงมาลัยจากเงิน และทอง พระนางผู้ซึ่งเปล่งปลั่ง เรืองรองดังดวงบุหลัน พระนางผู้เป็นสิริมงคล ผู้ทรงกอปรด้วยหิรัณย์

มุรุเกศัน โควรธนธารี ทาส
(กิตติกร อินทรักษา)