เกร็ดความรู้

ศรี มหาลักษมี อัษฏกัม อัษฏกะ โศลก(ที่8)

(บทสรรเสริญพระศรีมหาลักษมี8บท บทคาถาที่8)

श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कारभूषिते।
जगत्स्थिते जगन्मातर् महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥

เศฺวตามฺพรธเร เทวิ นานาลงฺการภูษิเตฯ
ชคตฺสฺถิเต ชคนฺมาตรฺ มหาลกฺษมิ นโม(อ)สฺตุ เตฯ।

คำอ่าน
เศฺวตามพะระธะเร เทวิ นานาลังการะภูษิเต
ชคัต-สฺถิเต ชะคันมาตัร มะหาลักษมิ นะโมสตุ เต

อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย
เชฺวตามบะระธะเร เดวิ นานาลังการะภูชิห์เต
จะกัตสฺทิเต จะกันมาตัร มะฮาลักชมิ นะโมสตุ เต

คำแปล
พระเทวี พระผู้ทรงเศวตามพร (ภูษาภรณ์สีขาวสะอาด) พระผู้ประดับตกแต่งแล้วด้วยเครื่องอลงกรณ์ต่างๆ
พระผู้สถิตยังพื้นพิภพ พระมารดาแห่งแหล่งหล้า ข้าแต่พระมหาลักษมี ขอความนอบน้อมมีแด่พระองค์เทอญ.

มุรุเกศัน โควรธนธารี ทาส
(กิตติกร อินทรักษา)