เกร็ดความรู้

ศรี ลลิตา ธยานะ มนตระ ประถมโศลก

บททำการสมาธิระลึกพระศรีลลิตา ปฐมโศลก

सिन्दूरारुण-विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरत्
तारानायक-शेखरां स्मितमुखी मापीन-वक्षोरुहाम्।
पाणिभ्यामलिपूर्ण-रत्न-चषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं
सौम्यां रत्न-घटस्थ रक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्॥

สินฺทูรารุณ-วิคฺรหำ ตฺรินยนำ มาณิกฺยเมาลิ สฺผูรตฺ
ตารานายก-เศขรำ สฺมิตมุขี มาปีน-วกฺโษรุหามฺ।
ปาณิภฺยามลิปูรฺณ-รตฺน-จษกํ รกฺโตตฺปลํ วิภฺรตีํ
เสามฺยำ รตฺน-ฆฏสฺฐ รกฺตจรณำ ธฺยาเยตฺ ปรามมฺพิกามฺ॥

คำอ่าน
สินทูรารุณะ วิคระฮาม ตรินะยะนาม มาณิกยะเมาลิ สะผูรัต ตารานายะกะ เศขะราม สะมิตะมุขี มาปีนะ วักโษรุหาม
ปาณิภยามะลิปูรณะ (ปาณิภยาม อะลิปูรณะ) รัตนะ จะษะกำ รักโตตปะลำ วิภระตีม เสามฺยา รัตนะ ฆฏัสฐะ รักตะจะระณาม ธฺยาเยต ปะรามัมพิกาม (ปะระอัมพิกาม)

อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย
ซินดูรารุณะ วิคระฮาม ตรินะยะนาม มาณิกยะเมาลิ สะพูรัต ตารานายะกะ เชคะราม สะมิตะมุคี มาปีนะ วักโชรุฮาม
ปาณิภยามะลิปูรณะ รัตนะ จะชะกำ รักโต๊ตปะลำ วิภระตีม เสามฺยา รัตนะ ฆะฏัสฐะ รักตะจะระณาม ธฺยาเยต ปะรามัมพิกาม

คำแปล
พึงเพ่งพินิจถึง พระปรามัมพิกา (ปะระอัมพิกา)(พระมารดาผู้ทรงความยิ่งใหญ่) พระนางผู้ทรงมีพระวรกายแดงดุจดังอรุณรุ่ง พระผู้ทรงมีสามพระเนตร พระผู้ทรงมีมงกุฏอันส่องประกายด้วยอัญมณี
พระผู้ทรงประดับเจ้าแห่งดารา (ดวงบุหลัน)ไว้บนเศียรเกล้า พระผู้ทรงมีพระพักตร์งดงามด้วยรอยแย้มสรวล พระนางผู้มีพระถันอันโอฬารดังขุนเขา

พระผู้ซึ่งพระกรทั้งสองทรงไว้ซึ่งเหยือกรัตนะ อันเต็มไปด้วยมธุรส แลอุบลชาติอันมีสีแดงกล่ำ พระนางผู้ทรงความความงดงาม พระผู้ซึ่งพระบาทอันแดงกล่ำของพระองค์ตั้งอยู่เหนือหม้อรัตนะ

ศรี มาธวะ โสทรี เสวกะ กิตติกร
(กิตติกร อินทรักษา)
30/6/2021