เกร็ดความรู้

ศรี ศิวะ สตุติ

(บทสดุดี พระศิวะ)

कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्।
सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि॥

กรฺปูรเคารํ กรุณาวตารํ สํสารสารํ ภุชเคนฺทฺรหารมฺ।
สทาวสนฺตํ หฺฤทยารวินฺเท ภวํ ภวานีสหิตำ นมามิ

คำอ่าน
กรรปูระเคารัม กะรุณาวะตารัม สัมสาระสารัม ภุชะเคนทระหารัม
สะทาวะสันตัม หฤทยาระวินเท ภะวัม ภะวานีสะหิตัม นะมามิ

อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย
กัรปูระเการัม กะรุณาวะตารัม สัมสาระสารัม บุห์จะเคนดระฮารัม
สะดาวะสันตัม ฮริ/ฮรุดะยาระวินเด บะวัม (บ เสียงมีลม) บะวานี (บ เสียงมีลม) สะหิตัม นะมามิ

คำแปลไทย
ซึ่งพระผู้ขาว(บริสุทธิ์)ดังการบูร, พระผู้เป็นรูปแบบแห่งความกรุณา, พระผู้เป็นแก่นแท้แห่งวัฏสงสาร,พระผู้ทรงมีพญางูเป็นสร้อยพระศอ.

ซึ่งพระผู้ทรงสถิตในดวงกมลเสมอ, ข้าแต่ พระภวะ (พระผู้เป็นเจ้าแห่งการดำรงอยู่) และ พระภวานี (พระนางผู้เป็นเจ้าแห่งการดำรงอยู่,ชายาแห่งพระภวะ) ข้าพเจ้าขอน้อมสักการะพระองค์ทั้งสอง.

แปลเรียบเรียงนำเสนอโดย มุรุเกศัน เทวี อุปาสกะ
(กิตติกร อินทรักษา)