เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

เหตุแห่งการอวตารลงมาขององค์ภควาน

एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्।
इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे॥

คำอ่านไทยบทคาถาแรก
เอเต จางศะกะลาห์ ปุงสะห์ กฤษณัสตุ (กฤษณะห์ ตุ) ภะคะวาน สฺวะยัม
อินทราริ วฺยากุลัม โลกัม มฤฑะยันติ ยุเค ยุเค

สำนวนอ่านออกเสียงอินเดีย
เอเต จางชะกะลาฮะ ปุงสะฮะ กริชณัสตุ ภะกะวาน (บห์ะกะวาน) สฺวะยัม
อินดราริ วฺยากุลัม โลกัม มริดะยันติ ยุเก ยุเก

คำแปลในบทคาถาแรก
แลภาคแบ่งแยกเหล่านี้(ภาคแบ่งแยกบางส่วน หรือ ภาคแบ่งแยกจากส่วนที่สมบูรณ์)เป็นของกฤษณะ หากแต่พระองค์เองทรงเป็นภควาน
เพื่อยังความผาสุกในทุกยุค ทุกสมัย เมื่ออริขององค์อินทร์ (เหล่ามารทั้งปวง)ได้สร้างความเดือดร้อน ปั่นป่วนขึ้นในโลกหล้า.

-ข้อความจากคัมภีร์ ศรีมัทภาควตะ มหาปุราณะ สกันธะที่1 อัธยายที่3 โศลกที่28

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥

คำอ่านไทย
ยะทา ยะทา หิ ธัรมัสยะ คฺลานิรฺภะวะติ ภาระตะ
อัภยุตถานะมะธัรมัสยะ ตทาตฺมานัม สฤชามฺยะฮัม

ปะริตราณายะ สาธุนาม วินาศายะ จะ ทุษกฤตาม
ธัรมะ สังสฺถาปะนารฺถายะ สัมภะวามิ ยุเค ยุเค

อ่านออกเสียงอินเดีย
ยะดา ยะดา ฮิ ธัรมัสยะ กฺลานิรฺภะวะติ ภาระตะ
อัภยุตถานะมะธัรมัสยะ ตะดาตมานัม สริจามยะฮัม

ปะริตราณายะ สาธุนาม วินาชายะ จะ ดุชห์ กริตาม
ธัรมะ สังสฺถาปะนารถายะ ซัมภะวามิ ยุเก ยุเก

คำแปล
ดูก่อนท้าวภารต เมื่อใดที่ธรรมเสื่อมโทรมเป็นที่แน่นอนแล้ว แลอธรรมได้เจริญรุ่งเรืองขึ้น อันตัวเราจักสำแดงตนอุบัติขึ้นในกาลนั้น

เพื่อธำรงรักษาซึ่งผู้ประพฤติชอบ แลเพื่อทำลายซึ่งผู้ประพฤติชั่ว เพื่อผดุงธรรมไว้เราจักสำแดงตนอุบัติขึ้นในทุกยุค ทุกสมัย.

-ข้อความจากคัมภีร์ ศรีมัทภควัทคีตา อัธยายที่4 โศลกที่7 และ โศลกที่8

หมายเหตุ
ภควาน หมายถึง พระผู้เป็นเจ้า หรือ ผู้ทรงความมั่งคั่ง สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณสมบัติหกประการ อันได้แก่ ความบริบูรณ์ในโภคทรัพย์,อำนาจ,เกียรติยศ,ความสง่างาม,ปัญญา และการเสียสละ

ภารตะ หมายถึง ทายาทของพระภรต ผู้เป็นโอรสของพระนางศกุนตลา กับ ท้าวทุษยันต์ กษัตริย์แห่งจันทรวงศ์

มุรุเกศัน โควรธนธารี ทาส
(กิตติกร อินทรักษา)