เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

ศรี คุรุมรุตปุราธีศ ทศกะ สโตตรัม ตฤตียโศลก

(บทสรรเสริญ10บทแห่งพระคุรุมรุตปุราธีศะ บทที่3) सुकृतकल्पकं सामतोषितं सकलवैष्णवाकारसूकरम्। भुवनभूषणालंकृतं विभुं गुरुमरुत्पुराधीशमाश्रये॥ สุกฤตกลฺปกํ สามโตษิตํ สกลไวษฺณวาการสูกรมฺฯ ภุวนภูษณาลํกฤตํ วิภุํ คุรุมรุตฺปุราธีศมาศฺรเยฯ। คำอ่านไทย สุกฤตะ กัลปะกัม สามะโตษิตัม สะกะละไวษณวาการะ สูกะรัม ภุวะนะ ภูษะณาลังกฤตัม วิภุม คุรุมะรุตปัราธีศะมาศระเย อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย สุกริตะ กัลปะกัม ซามะโตชิตัม สะกะละ แวชณะวาการะ ซูกะรัม ภุวะนะ (บุห์วะนะ) ภูชห์ะณาลังกริตัม วิภุม กุรุมะรุตปุราธีชะมาชระเย คำแปล พระผู้ทรงรูปแห่งหมูป่า ผู้ทรงพลังอำนาจทั้งหมดแห่งพระวิษณุ พระผู้ทรงโปรดปรานการขับสวดทำนองแห่งสามเวท แลทรงตอบสนองต่อทุกความปรารถนาของผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบดังต้นกัลปพฤกษ์ พระผู้ทรงแผ่ซ่านไปทุกหนแห่ง พระผู้ทรงได้รับการตกแต่งแล้วด้วยพื้นปฐพี ข้าแต่พระคุรุมรุตปุราธีศ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระองค์เป็นที่พึ่ง. หมายเหตุ กัลปพฤกษ์ คือ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในสรวงสวรรค์ อันเกิดขึ้นเมื่อครั้งกวนเกษียรสมุทร เชื่อว่า สามารถดลบันดาลทุกสิ่งอย่างได้ตามปรารถนา สามเวท เป็นคัมภีร์พระเวทอันดับที่สอง […]