เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

ศรี คุรุมรุตปุราธีศ ทศกะ สโตตรัม ตฤตียโศลก

(บทสรรเสริญ10บทแห่งพระคุรุมรุตปุราธีศะ บทที่3) सुकृतकल्पकं सामतोषितं सकलवैष्णवाकारसूकरम्। भुवनभूषणालंकृतं विभुं गुरुमरुत्पुराधीशमाश्रये॥ สุกฤตกลฺปกํ สามโตษิตํ สกลไวษฺณวาการสูกรมฺฯ ภุวนภูษณาลํกฤตํ วิภุํ คุรุมรุตฺปุราธีศมาศฺรเยฯ। คำอ่านไทย สุกฤตะ กัลปะกัม สามะโตษิตัม สะกะละไวษณวาการะ สูกะรัม ภุวะนะ ภูษะณาลังกฤตัม วิภุม คุรุมะรุตปัราธีศะมาศระเย อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย สุกริตะ กัลปะกัม ซามะโตชิตัม สะกะละ แวชณะวาการะ […]