เกร็ดความรู้

ศรี พุทธาวตาร สตุติ

(บทสดุดีอวตารรูปแห่งปราชญ์ผู้ตื่นรู้) निन्दसि यज्ञविधेरहह श्रुतिजातं सदयहृदय-दर्शित-पशुघातम्। केशव धृतबुद्धशरीर जय जगदीश हरे॥ นินฺทสิ ยชฺญวิเธรหห ศฺรุติชาตํ สทยหฤทย-ทรฺศิต-ปศุฆาตมฺฯ เกศว ธฤตพุทฺธศรีร ชย ชคทีศ หเรฯ। คำอ่าน นินทะสิ ยัชญะวิเธระหะหะ ศฺรุติชาตัม สะทะยะ หฤทะยะ ทรรศิตะ ปะศุฆาตัม เกศะวะ ธฤตะพุทธะ ศะรีระ […]

เกร็ดความรู้

ศรี พุทธาวตาร สโตตระ

(บทสดุดีอวตารรูปปราชญ์ผู้ตื่นรู้) अपापविद्धो युवसंशुद्धो बुद्ध एषस्त्वं ह्यसि। विठ्ठलनामा यः शुभधाम्ना तारकः स त्वं ह्यसि॥ อปาปวิทโธ ยุวสํศุทฺโธ พุทฺธ เอษสฺตฺวํ หฺยสิฯ วิฐฺฐลนามา ยะ ศุภธามฺนา ตารกะ ส ตฺวํ หฺยสิฯ। คำอ่าน อะปาปะวิทโธ ยุวะสัมศุทโธ พุทธะ เอษัสตฺวัม […]