เกร็ดความรู้

ศรี พุทธาวตาร สตุติ

(บทสดุดีอวตารรูปแห่งปราชญ์ผู้ตื่นรู้) निन्दसि यज्ञविधेरहह श्रुतिजातं सदयहृदय-दर्शित-पशुघातम्। केशव धृतबुद्धशरीर जय जगदीश हरे॥ นินฺทสิ ยชฺญวิเธรหห ศฺรุติชาตํ สทยหฤทย-ทรฺศิต-ปศุฆาตมฺฯ เกศว ธฤตพุทฺธศรีร ชย ชคทีศ หเรฯ। คำอ่าน นินทะสิ ยัชญะวิเธระหะหะ ศฺรุติชาตัม สะทะยะ หฤทะยะ ทรรศิตะ ปะศุฆาตัม เกศะวะ ธฤตะพุทธะ ศะรีระ ชะยะ ชะคะทีศะ หะเร อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย นินดะสิ ยัจญะ วิเธระฮะฮะ ชฺรุติจาตัม สะดะยะ ฮริดะยะ ดัรชิตะ ปะชุ คาตัม เกชะวะ ธริตะบุดดห์ะ ชะรีระ จะยะ จะกะดีชะ ฮะเร คำแปล ชัยชนะพึงมีแด่ พระหริ ผู้ชคทีศ (พระผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งแหล่งหล้า) พระเกศวะ […]

เกร็ดความรู้

ศรี พุทธาวตาร สโตตระ

(บทสดุดีอวตารรูปปราชญ์ผู้ตื่นรู้) अपापविद्धो युवसंशुद्धो बुद्ध एषस्त्वं ह्यसि। विठ्ठलनामा यः शुभधाम्ना तारकः स त्वं ह्यसि॥ อปาปวิทโธ ยุวสํศุทฺโธ พุทฺธ เอษสฺตฺวํ หฺยสิฯ วิฐฺฐลนามา ยะ ศุภธามฺนา ตารกะ ส ตฺวํ หฺยสิฯ। คำอ่าน อะปาปะวิทโธ ยุวะสัมศุทโธ พุทธะ เอษัสตฺวัม หฺยะสิ วิฐฐะละนามา ยะห์ ศุภะธามนา ตาระกะห์ สะ ตฺวัม หฺยะสิ คำแปล แน่นอนแล้วว่า พระองค์ผู้นั้น ทรงเป็นผู้ตื่นรู้ ผู้ทรงเยาว์วัย แลพิสุทธิ์ ทรงห่างไกลแล้วจากบาป ด้วยเหตุนี้ พระองค์ผู้ทรงเรืองรองดังดวงดารานั้น ยังทรงนามว่า วิฐฐละ (พระผู้ลุแล้วถึงสำนึกของผู้ขลาดเขลา แลผู้ยากไร้) ข้อความจาก ทศาวตาร สฺโตตระ อันประพันธ์โดย […]