เกร็ดความรู้ เทวะตำนาน

บทสดุดี พระโคเปศวร

ศรี โคเปศวร สตุติ वृन्दावनावनिपते जय सोम सोममौले सनक-सनन्दन-सनातन-नारदेय गोपीश्वर वृजविलासी युगाङ्घ्री पद्मे प्रेम प्रयच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते วฤนฺทาวนาวนิปเต ชย โสม โสมเมาเล สนก-สนนฺทน-สนาตน-นารเทย โคปีศฺวร วฤชวิลาสี ยุคางฺฆฺรี ปทฺเม เปฺรม ปฺรยจฺฉ นิรุปาธิ นโม […]

เกร็ดความรู้

ศรี ศิวะ สตุติ

(บทสดุดี พระศิวะ) कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि॥ กรฺปูรเคารํ กรุณาวตารํ สํสารสารํ ภุชเคนฺทฺรหารมฺ। สทาวสนฺตํ หฺฤทยารวินฺเท ภวํ ภวานีสหิตำ นมามิ คำอ่าน กรรปูระเคารัม กะรุณาวะตารัม สัมสาระสารัม ภุชะเคนทระหารัม สะทาวะสันตัม หฤทยาระวินเท ภะวัม ภะวานีสะหิตัม นะมามิ […]

เกร็ดความรู้

ศรี พุทธาวตาร สตุติ

(บทสดุดีอวตารรูปแห่งปราชญ์ผู้ตื่นรู้) निन्दसि यज्ञविधेरहह श्रुतिजातं सदयहृदय-दर्शित-पशुघातम्। केशव धृतबुद्धशरीर जय जगदीश हरे॥ นินฺทสิ ยชฺญวิเธรหห ศฺรุติชาตํ สทยหฤทย-ทรฺศิต-ปศุฆาตมฺฯ เกศว ธฤตพุทฺธศรีร ชย ชคทีศ หเรฯ। คำอ่าน นินทะสิ ยัชญะวิเธระหะหะ ศฺรุติชาตัม สะทะยะ หฤทะยะ ทรรศิตะ ปะศุฆาตัม เกศะวะ ธฤตะพุทธะ ศะรีระ […]

เกร็ดความรู้

ศีตลา เทวี ธฺยานะ มนตระ ตถา ศีตลา เทวี สตุติ

(บทสมาธิระลึกถึงพระศีตลาเทวี และบทสดุดี) वन्देऽहं शीतलां-देवीं रासभस्थां दिगम्बराम्। मार्जनी कलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकाम्॥ วันเท(อ)หํ ศีตลำ เทวีํ ราสภสฺถำ ทิคมฺพรามฺฯ มารฺชนี กลโศเปตำ ศูรฺปาลํกฤตมสฺตกามฺฯ। คำอ่าน วันเทฮัม ศีตะลาม เทวีม ราสะภัสถาม (ราสะภะ-สฺถาม) ทิคัมพะราม มารชะนี กะละโศเปตาม ศูรปาลังกฤตะ มัสตะกาม อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย วันเดฮัม […]

เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

ตุลสี เทวี สตุติ

(บทสดุดีพระตุลสีเทวี) देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरैः। नमस्ते नमस्ते तुलसी पापं हर हरिप्रिये॥ เทวี ตฺวํ นิรฺมิตา ปูรฺวมรฺจิตาสิ มุนีศฺวไระ। นมสฺเต นมสฺเต ตุลสี ปาปํ หร หริปฺริเย॥ คำอ่าน เทวี ตวำ นิรมิตา ปูรวะมัรจิตาสิ มุนีศวะไรห์ นมัสเต […]