เกร็ดความรู้

ศรี วิษณุ สหัสรนามะ สโตตระ

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्। प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये॥ ศุกฺลามฺพรธรํ วิษฺณุํ ศศิวรฺณํ จตุรฺภุชมฺฯ ปฺรสนฺนวทนํ ธฺยาเยตฺ สรฺววิฆฺโนปศานฺตเยฯ। คำอ่าน ศุกลามพะระธะรัม วิษณุม ศะศิวัรณัม จะตุรภุชัม ประสันนะวะทะนัม ธยาเยต สัรวะวิฆโนปะศานตะเย อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย ชุกลามบะระธะรัม วิชณุม ชะชิวัรณัม จะตุรบุห์จัม ประซันนะวะดะนัม ธยาเยต สัรวะวิคโนปะชานตะเย คำแปล พึงเพ่งพินิจต่อพระผู้ทรงขจัดอุปสรรคทั้งปวง พระวิษณุ (พระผู้ทรงแผ่ซ่านไปทุกหนแห่ง) ผู้ทรงฉลองอาภรณ์อันสว่างไสว พระผู้มีฉวีวรรณดังดวงเดือน พระสี่กร ผู้ทรงมีพระพักตร์แห่งความเมตตาการุณย์. ข้อความจาก ศรี วิษณุ สหัสรนามะ สโตตระ ในส่วนนำก่อนเข้าเนื้อหา สโตตระ จากในคัมภีร์มหาภารตะ อนุศาสน ปรรวะ (บรรพอันว่าด้วยหลักคำสอน) มุรุเกศัน โควรธนธารี ทาส (กิตติกร อินทรักษา)

เกร็ดความรู้

ศรี พุทธาวตาร สโตตระ

(บทสดุดีอวตารรูปปราชญ์ผู้ตื่นรู้) अपापविद्धो युवसंशुद्धो बुद्ध एषस्त्वं ह्यसि। विठ्ठलनामा यः शुभधाम्ना तारकः स त्वं ह्यसि॥ อปาปวิทโธ ยุวสํศุทฺโธ พุทฺธ เอษสฺตฺวํ หฺยสิฯ วิฐฺฐลนามา ยะ ศุภธามฺนา ตารกะ ส ตฺวํ หฺยสิฯ। คำอ่าน อะปาปะวิทโธ ยุวะสัมศุทโธ พุทธะ เอษัสตฺวัม หฺยะสิ วิฐฐะละนามา ยะห์ ศุภะธามนา ตาระกะห์ สะ ตฺวัม หฺยะสิ คำแปล แน่นอนแล้วว่า พระองค์ผู้นั้น ทรงเป็นผู้ตื่นรู้ ผู้ทรงเยาว์วัย แลพิสุทธิ์ ทรงห่างไกลแล้วจากบาป ด้วยเหตุนี้ พระองค์ผู้ทรงเรืองรองดังดวงดารานั้น ยังทรงนามว่า วิฐฐละ (พระผู้ลุแล้วถึงสำนึกของผู้ขลาดเขลา แลผู้ยากไร้) ข้อความจาก ทศาวตาร สฺโตตระ อันประพันธ์โดย […]

เกร็ดความรู้

ศรี คเณศะ ทวาทศนามะ สโตตระ

(บทสรรพระคเณศทั้ง12พระนาม) सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः। लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः॥१॥ สุมุขัศไจกะทันตัศจะ กะปิโล คะชะกัรณะกะฮะ ลัมโพทะรัศจะ วิกะโฏ วิฆนะนาโศ วินายะกะฮะ (๑) สุมุข (พระผู้มีพระพักตร์อันงดงาม) เอกทันตะ (พระผู้ทรงมีงาเดียว) แลกปิละ (พระผู้มีวรกายสีน้ำตาลเหลืองดังขมิ้น) คชกรรณก (พระผู้มีพระกรรณเป็นช้าง) ลัมโพทร (พระผู้มีอุทรอันใหญ่โต) แลวิกฏะ (พระผู้น่าเกรงขาม) วิฆนะนาศ (พระผู้ขจัดอุปสรรค) วินายก (พระผู้เป็นดั่งอาจารย์ผู้ชี้หนทาง) {1} धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि॥२॥ ธูมระเกตุ คะณาธยักโษ ภาละจันโทฺร คะชานะนะ ทฺวาทไศตานิ นามานิ ยะห์ ปะเฐจฉฤนุยาทะปิ (๒) ธูมรเกตุ (พระผู้มีฉวีวรรณเรืองรองดั่งดาวหาง) คณาธยักษะ (พระผู้คอยชี้นำเหล่าคณะ เป็นดังดวงตาของเหล่าคณะ) ภาลจันทระ […]