เกร็ดความรู้ เทวะตำนาน

ศรี ลลิตา สหัสรนามะ สโตตระ โศลกที่ 54-57

มหารูปา มหาปูชฺยา มหาปาตะกะนาศินี
มหามายา มหาสัตวา มหาศักติร-มหาระติฮิ

พระนางพระผู้ทรงรูปอันยิ่งใหญ่ พระผู้ทรงความน่าเคารพนับถือยิ่ง พระนางผู้ทรงขจัดซึ่งบาปหนาทั้งปวง
พระมหามายา พระมหาสัตว์ พระผู้ทรงอำนาจยิ่งใหญ่ พระนางผู้ทรงมหาฤดี.

มหาโภคา มไหศฺวรรยาร-มหาวีรยาร-มหาพะลา
มหาพุทธิร-มหาสิทธิร-มหาโยเคศวะเรศวะรี

พระนางผู้ทรงทรัพย์สมบัติอันยิ่งใหญ่ พระผู้ทรงมหาไอศูรย์ (อำนาจและสมบัติ) พระนางผู้ทรงความองอาจยิ่ง พระผู้ทรงมหาพล (พลกำลังอันยิ่งใหญ่)
พระมหาพุทธิ (ผู้ทรงปัญญายิ่ง) พระมหาสิทธิ (ความสำเร็จ) พระนางผู้ทรงเป็นเจ้าเหนือมหาโยคีทั้งปวง.

มหาตันตรา มหามันตรา มหายันตรา มหาสะนา
มหายาคะกระมาราธยา มหาไภระวะปูชิตา

พระนางผู้ทรงเป็นมหาตันตระ พระนางผู้ทรงเป็นมหามนตร์ พระผู้ทรงมหายันต์ พระผู้ทรงอาวุโสยิ่ง
พระผู้ทรงเป็นรูปแบบแห่งยาคะ พระนางผู้ทรงได้รับการบูชาจากพระมหาไภรพ.

มะเหศวะระ-มหากัลปะ-มหาตาณฑวะสากษิณี
มหากาเมศะมหิษี มหาตริปุระสุนทะรี

พระนางผู้ทรงเป็นสักขีพยานต่อการร่ายรำด้วยท่วงท่าอันรุนแรง(ตาณฑวะ) แห่งพระมเหศวร ในมหากัลป์
พระผู้ทรงเป็นมเหสีในองค์พระกาเมศวร พระมหาตริปุรสุนทรี.

จากบท ศรี ลลิตา สหัสรนามะ สโตตระ โศลกที่ 54-57

แปลเรียบเรียงโดย มุรุเกศัน เทวี อุปาสกะ
(กิตติกร อินทรักษา)